Loading...
Vijesti

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

Poštovane kolegice i kolege,

 

Objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak koji je stupio na snagu 1. rujna 2019. (Narodne novine br. 80/19).

Pravilnik uvodi neke nove neoporezive primitke radnika te povećava neoporezive iznose nekih primitaka već ranije obuhvaćenih Pravilnikom.

Pravilnikom se uvodi pet novih neoporezivih primitaka na koje se ne plaća porez na dohodak:

1. naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika, prema propisima ministarstva nadležnog za turizam – do 2.500,00 kn godišnje

2. naknade za troškove redovne skrbi za djecu radnika (jaslice i vrtići) isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanove predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi – do visine stvarnih izdataka

3. troškovi smještaja radnika nastalih za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije – do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem

4. novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika – do 5.000,00 kn godišnje

5. troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije – do 12.000,00 kn godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem.
Isplate primitaka za prehranu iz točke 4. i 5. međusobno se isključuju u istom poreznom razdoblju.

U slučaju promjene poslodavca u poreznom razdoblju, radnik je obvezan prije isplata primitaka podnijeti pisanu izjavu o tome je li ostvario isplatu tih primitaka i u kojem iznosu. Isto vrijedi i za slučaj radnika koji istovremeno radi kod dva ili više poslodavca (dužan je obavijestiti sve poslodavce). U slučaju da su navedeni primici već isplaćeni, neoporezivo se može isplatiti samo razlika do propisanog iznosa.

Dakle, izmjenom Pravilnika propisani su novi neoporezivi primici za trošak smještaja i prehrane za sve radnike, a ne samo za one koji s poslodavcem imaju sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme za sezonske poslove no zbog izvješćivanja o naknadnoj isplati tog neoporezivog primitka u Obrascu JOPPD ostala je oznaka 62. Trošak prehrane i smještaja sezonskih radnika iz članka 7. stavka 35. Pravilnika o porezu na dohodak.

Navedenim Pravilnikom povećao se neoporeziv iznos dnevnice za službena putovanja i za rad na terenu u tuzemstvu te će od 1. rujna 2019. iznos neoporezive pune dnevnice, umjesto dosadašnjih 170,00 kn iznositi 200,00 kn, a pola dnevnice, umjesto dosadašnjih 85,00 kn iznosit će 100,00 kn.

Neoporezive svote tuzemnih dnevnica za službena putovanja primjenjuju se za dnevnice koje se odnose na dane službenog puta od 1. rujna 2019. Također neoporezivi primitci po osnovi nadoknade troškova prehrane i smještaja radnika nastalih za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije primjenjuju se na troškove prehrane i smještaja koji se odnose na razdoblje nakon 1. rujna 2019.

Na kraju želimo posebno naglasiti kako neki radnici, temeljem kolektivnih ugovora, pravilnika o radu ili ugovora o radu, već imaju pravo na naknadu troška smještaja i/ili prehrane kao ugovoreni stalni dodatak na plaću koji, budući da je oporeziv, povećava bruto plaću radnika. S obzirom na izmjene Pravilnika, dio poslodavaca postavio je pitanje mogu li sada taj stalni dodatak isplatiti neoporezivo. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava izradilo je mišljenje (Klasa 110-01/19-01/113 URBROJ: 524-03-01-01/2-19-2, 2. kolovoza 2019.). Sukladno mišljenju, isplata ugovorenog stalnog dodatka kao neoporezivi iznos nije moguća bez izmjena ugovora o radu ili kolektivnog ugovora odnosno nije moguća bez pristanka obiju ugovornih strana i/ili bez izmjene pravilnika o radu u odgovarajućoj proceduri. Stoga je u izmjenama i dopunama Pravilnika propisana prijelazna i završna odredba temeljem koje se svi novi neoporezivi primici mogu isplatiti neovisno o tome što su primici iste namjene i svrhe propisani u izvorima radnog prava zatečenima na dan stupanja na snagu toga Pravilnika.

Stoga posebno upućujemo sindikalne povjerenice i povjerenike da obrate pozornost odnosno nadziru poštuju li poslodavci ugovorena (ugovorom o radu ili kolektivnim ugovorom) ili dogovorena (pravilnikom o radu) prava radnika te da u slučaju svakog mogućeg kršenja ovih prava radnika od strane poslodavca odmah obavijeste matični sindikat ili Pravnu službu SSSH.

 

Uz sindikalni pozdrav,

Predsjednik Mladen Novosel