Loading...

Statut

S T A T U T

Sindikata trgovine Hrvatske

 

Članak 1.

 1. Sindikat trgovine Hrvatske (u daljnjem tekstu: STH) je demokratska, interesna, samostalna udruga, koju čine svojom voljom učlanjeni radnici iz djelatnosti: trgovine, usluga u prometu, poslovnih i intelektualnih usluga, ekonomskih, organizacijskih i tehnoloških usluga, lutrija, kladionica, velesajamskih usluga i drugih uslužnih djelatnosti.
 2. STH je utemeljen na slobodi sindikalnog organiziranja i demokratskim metodama rada, te jednakopravnosti svih članova, bez obzira na vjersku, nacionalnu, spolnu i političku pripadnost.w
 3. STH se zalaže za ustroj i očuvanje demokratske, socijalne i pravne države, za ostvarenje i očuvanje ljudskih i sindikalnih prava i sloboda i neovisnosti sindikalnog pokreta.
 4. STH je nezavisan od bilo kakvog utjecaja države, religije, političkih stranaka ili poslodavaca.
 5. STH je udružen u Savez samostalnih sindikata Hrvatske (u daljnjem tekstu: SSSH), te pripada Međunarodnoj sindikalnoj mreži, UNI-ju – Union network international, koja pripada Međunarodnoj konfederaciji sindikata (ITUC).
 6. Puni naziv Sindikata je: SINDIKAT TRGOVINE HRVATSKE.
 7. Skraćeni naziv je: STH.
 8. U pravnome prometu Sindikat trgovine Hrvatske može upotrebljavati i naziv na engleskome jeziku: Commercial trade Union of Croatia, koji se upotrebljava uz naziv na hrvatskome jeziku.
 9. Sjedište STH je u Zagrebu, Trg kralja Petra Krešimira IV., broj 2.
 10. STH je pravna osoba i djeluje na čitavome području Republike Hrvatske.
 11. Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Članak 2.

 1. Pečat STH je okruglog oblika, promjera 3 cm, obodno ispisan nazivom i sjedištem STH, sa znakom vage u sredini.
 2. Pečati podružnica izgledom su identični pečatu STH, sa nazivom podružnice i sjedištem podružnice unutar pečata.

 

Članak 3.

Svrha utemeljenja STH je:

 1. zaštita i promicanje gospodarsko-socijalnih interesa članova,
 2. sklapanje kolektivnih ugovora,
 3. osiguranje prava suodlučivanja radnika kod poslodavca,
 4. organiziranje industrijskih akcija, uključujući i štrajk.

 

Članak 4.

Poslovi i djelatnosti kojima se ostvaruje svrha utemeljenja su:

 1. zaštita prava radnika iz rada i na temelju rada,
 2. osiguranje plaća, kroz kolektivne ugovore, koji jamče dostojanstven život radnika i njegove obitelji,
 3. zaključivanje kolektivnih ugovora,
 4. organiziranje industrijskih akcija, uključujući i štrajk,
 5. zastupanje interesa i zahtjeva članova STH pred nadležnim državnim tijelima i institucijama, kao i pred međunarodnim institucijama,
 6. besplatno zastupanje članova u radnim sporovima i onima nastalim na temelju rada, te zaštita dostojanstva radnika,
 7. pružanje materijalne pomoći članovima, u skladu s pravilima i mogućnostima STH,
 8. senzibiliziranje javnosti za rješavanje problema radnika u djelatnosti,
 9. zajedničko djelovanje s drugim sindikatima na rješavanju zajedničkih zahtjeva i ciljeva,
 10. pristupanje neformalnim savezima u svrhu zaštite prava i promicanja interesa svojih članova,
 11. unapređenje obrazovanja i osposobljavanja u području zanimanja iz djelatnosti,
 12. ostvarenje svih ljudskih prava, sindikalnih sloboda, posebno slobode i neovisnosti sindikalnih povjerenika i svih radničkih predstavnika,
 13. osiguranje ravnopravnosti na tržištu rada,
 14. zalaganje za unapređenje životnog standarda, socijalne sigurnosti, zdravstvene zaštite, zaštite na radu, zaštite zdravlja na radnome mjestu i za zdraviji ljudski okoliš.

 

Članak 5.

 1. Član STH može postati svaki radnik iz djelatnosti iz čl. 1., st.1., koji slobodnom voljom potpiše pristupnicu STH.
 2. Pristupanjem u članstvo STH, član prihvaća prava i obveze utvrđene Statutom STH i drugim aktima koje donosi STH.
 3. Potpisom pristupnice, radniku se uručuje članska iskaznica.
 4. Članska iskaznica vlasništvo je STH.
 5. Oblik, veličinu i sadržaj iskaznice utvrđuje Glavni odbor svojom odlukom.
 6. Član je dužan, na zahtjev, dokazati članstvo.
 7. Prije istupanja iz članstva, član je dužan vratiti člansku iskaznicu.

 

Članak 6.

 1. Prijava za pristup u članstvo vrši se, u pravilu, preko sindikalnog povjerenika u podružnici.
 2. Nezaposleni, učenici, studenti i sindikalno neorganizirani radnici prijavljuju se preko regionalnih ureda ili ureda SSSH, ili ispunjavanjem pristupnice preko interneta.
 3. Prijam u članstvo može biti uskraćen ili opozvan, ako je to u interesu STH.
 4. Članovi STH ne mogu biti osobe čija su uvjerenja i aktivnosti u suprotnosti sa svrhom i ciljevima djelovanja STH.
 5. Protiv odbijanja učlanjenja nezadovoljna osoba može izjaviti žalbu Izvršnom odboru. Odluka Izvršnog odbora o žalbi je konačna.
 6. Isključeni članovi mogu biti ponovno primljeni u članstvo, uz posebnu pisanu molbu koju upućuju Izvršnom odboru. Ponovno učlanjivanje smatra se novim članstvom.
 7. Članovi kojima je prestalo članstvo, mogu ponovno postati članovi STH, potpisivanjem nove pristupnice.
 8. Prestankom radnog odnosa, ne prestaje automatski članstvo u STH.
 9. Pridruženi član STH može postati sindikalna organizacija čiji članovi nisu članovi STH. Vrijeme trajanja pridruženoga članstva i iznos članarine utvrđuju se odlukom Glavnog odbora. Sindikalna organizacija sa statusom pridruženoga člana ima samo ona prava koja su utvrđena odlukom o pridruživanju.
 10. STH dužan je štititi podatke iz evidencije članova podružnice, te ih smije prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo na način određen važećim propisima o zaštiti podataka.

 

Članak 7.

Član STH je dužan:

 1. pridržavati se Statuta STH, akata i svih odluka nadležnih sindikalnih tijela,
 2. redovito plaćati članarinu, koja se obračunava i usteže od plaće i naknade plaće, ili je osobno uplaćivati,
 3. aktivno sudjelovati u akcijama STH.

 

Članak 8.

 1. Većinski vlasnik društva, članovi uprave društva i vlasnik obrta ne mogu biti članovi STH.
 2. Za vrijeme mirovanja radnog odnosa, miruje i članstvo u STH.

 

Članak 9.

Članstvo u STH prestaje:

 1. istupanjem člana, temeljem pisane izjave da više ne želi biti član STH, uz prethodno izmirenje svih obveza na osnovi sindikalnog kredita/pozajmice, kase uzajamne pomoći, ili neke druge obveze, uz obvezno vraćanje članske iskaznice – istup iz članstva,
 2. ako bez valjanog razloga tri mjeseca u tijeku godine ne plati članarinu – brisanje iz članstva,
 3. ako je odlukom nadležnoga tijela isključen iz članstva STH – isključenje.

 

Članak 10.

 1. Člana STH iz članstva može isključiti povjerenik, povjereništvo podružnice ili Izvršni odbor STH, ako je očigledno, ili se dokaže da je član:
  • raspolagao sindikalnom članarinom suprotno odredbama Statuta, Pravilnika o financiranju i financijsko-materijalnom poslovanju sindikalnih podružnica i STH, Pravilnika o korištenju pripadajućega dijela članarine koja ostaje u sindikalnoj podružnici, odluka i zaključaka tijela STH, ili na drugi način povrijedi Statut,
  • pronevjerio sindikalnu imovinu,
  • djeluje u organizaciji koja se neprijateljski odnosi prema STH,
  • odbije sudjelovati, neopravdano se ne odaziva na pozive, ili ometa obavljanje aktivnosti i posebne akcije koje provodi STH,
  • ako ne provodi ili se protivi valjano donesenim odlukama nadležnih tijela STH.
 2. Nadležno tijelo STH dužno je članu uručiti pisanu odluku o isključenju.
 3. Odluku o isključenju iz članstva donosi povjerenik, ili povjereništvo sindikalne podružnice, ili Izvršni odbor STH.
 4. Na odluku o isključenju član ima pravo žalbe Izvršnom odboru STH u roku osam dana od dana primitka odluke u pisanom obliku.
 5. Izvršni odbor dužan je donijeti odluku o žalbi u roku mjesec dana i predati je članu u pisanom obliku.
 6. Odluka Izvršnog odbora je konačna.

 

Članak 11.

Član STH ima pravo:

 1. na pomoć i zaštitu u ostvarivanju prava na rad, prava iz rada i na osnovi rada,
 2. na besplatno pravno savjetovanje i zastupanje u radnim sporovima (pred poslodavcem, sudom i državnim tijelima),
 3. birati i biti biran u sva tijela STH,
 4. kontrolirati rad svih sindikalnih tijela i rukovodstva STH, s pravom pokretanja inicijative za njihov opoziv, uz obrazloženje,
 5. sindikalno se obrazovati i osposobljavati,
 6. biti obaviješten o svim pitanjima iz područja rada STH,
 7. biti nagrađen za sindikalni rad nagradama i priznanjima koja dodjeljuje STH,
 8. koristiti sva druga prava utvrđena aktima i odlukama STH, ili o kojima se posebno dogovore članovi STH,
 9. primati materijalnu pomoć u uvjetima utvrđenim Pravilnikom o financiranju i financijsko-materijalnom poslovanju STH, sindikalnih podružnica i tijela STH i Pravilniku o korištenju pripadajućeg dijela članarine koja ostaje u sindikalnoj podružnici,
 10. na ostala prava koja čine ponudu STH prema članovima (krediti, popusti i sl.).

 

Članak 12.

 1. Sindikalna podružnica je temeljni oblik unutarnjeg organiziranja STH i nema pravnu osobnost.
 2. Sindikalna podružnica se organizira na razini jednog ili više poslodavaca (trgovačkih društava, ustanova i dr.).
 3. Sindikalnu podružnicu čine svi članovi STH na razini jednog ili više poslodavaca (jednog ili više trgovačkih društava, ustanova i dr.).
 4. Sindikalna podružnica broji najmanje pet članova STH.
 5. Evidencija članova vodi se u podružnici i u STH.
 6. Odluku o osnivanju, odnosno prestanku rada sindikalne podružnice, donosi Izvršni odbor. Temelj za osnivanje je održana skupština podružnice.
 7. Organizaciju sindikalne podružnice utvrđuje Skupština sindikalne podružnice odlukom o organizaciji i načinu rada podružnice.
 8. Sindikalna podružnica koristi pečat okruglog oblika sa tekstom: Sindikat trgovine Hrvatske, sindikalna podružnica (naziv podružnice) sa sjedištem. U sredini pečata nalazi se znak STH.

 

Članak 13.

 1. Osim sindikalne podružnice kao temeljnog oblika organiziranja STH, radnici se mogu učlaniti u STH pojedinačno, dostavljanjem pristupnice u regionalne urede i ured STH u Zagrebu, te urede SSSH.
 2. Članarina za pojedinačne članove određuje se sukladno članku 5. Pravilnika o financiranju i financijsko-materijalnom poslovanju sindikalnih podružnica i tijela STH.
 3. Pojedinačni članovi svoja prava s naslova članstva u STH ostvaruju u uredima STH ili uredima SSSH.

 

Članak 14.

 1. Sindikalna podružnica, kao temeljni oblik unutarnjeg organiziranja STH, ima, uz prethodno odobrenje, ovlaštenja u pravnome prometu za sklapanje svih vrsta ugovora iz djelatnosti STH, osim ugovora o prometu nekretninama.
 2. Sindikalna podružnica ima žiro-račun za obavljanje novčanog poslovanja koji je podračun STH.
 3. Glavni odbor svojom odlukom utvrđuje najmanji godišnji prihod koji treba ostvariti sindikalna podružnica (50% pripadajućih sredstava), koja može imati svoj podračun.
 4. Sredstva na žiro-računu podružnice imovina su STH.
 5. Sindikalna podružnica prije sklapanja ugovora iz stavka 1. mora ishoditi pisanu suglasnost predsjednika STH.
 6. Sindikalni povjerenik je dužan STH dostaviti broj žiro-računa podružnice i karton sa ovlaštenim potpisnicima.
 7. Kod raspolaganja sredstvima na žiro-računu podružnice protivno Pravilniku o financiranju i financijsko-materijalnom poslovanju STH, sindikalnih podružnica i tijela STH i Pravilniku o korištenju pripadajućeg dijela članarine koja ostaje u sindikalnoj podružnici, predsjednik STH ima pravo zabraniti raspolaganje sredstvima do završetka kontrole i nalaza Nadzornog odbora STH ili revizora kojega odredi predsjednik STH i zatvoriti žiro- račun podružnice, a sredstva prebaciti na žiro- račun STH. Podružnica je dužna svu dokumentaciju o financijsko- materijalnom poslovanju staviti na uvid Nadzornom odboru STH ili revizoru kojega odredi predsjednik STH.
 8. Sindikalnu podružnicu u pravnom prometu zastupa sindikalni povjerenik koji je odgovoran za poslove u pravnom prometu koje je sklopio. U slučaju njegove spriječenosti, podružnicu zastupa i predstavlja njegov zamjenik, osoba koju odredi povjereništvo ili predsjednik STH.
 9. Sindikalna podružnica prestaje s radom:
  – kad se broj članova podružnice smanji ispod pet,
  – u slučaju udruživanja dviju ili više podružnica STH,
  – u drugim slučajevima kada to odluči Izvršni odbor STH.
 10. U slučaju prestanka postojanja sindikalne podružnice, sredstva podružnice prebacuju se na žiro- račun STH i postaju sredstva STH.
 11. Ako u stečajnom ili likvidacijskom postupku društva sindikalna podružnica prestane postojati, odlukom predsjednika STH zatvara se žiro- račun podružnice i sva sredstva se prenose na žiro- račun STH.
 12. U slučaju prestanka postojanja sindikalne podružnice, svu imovinu, dokumente i pečat, sindikalni povjerenik dužan je predati STH.

 

Članak 15.

Sindikalna podružnica radi poglavito na:

 1. unapređenju i zaštiti materijalnoga položaja radnika, članova STH,
 2. sklapanju i nadzoru primjene kolektivnih ugovora i drugih akata kojima se uređuju prava i obveze iz radnog odnosa kod poslodavca,
 3. poboljšanju uvjeta rada, zaštiti na radu i zaštiti zdravlja na radu i zdravoj radnoj i životnoj okolini, zaštiti od svih oblika diskriminacije, stresa i mobinga,
 4. ostvarivanju i zaštiti prava iz rada i na osnovi rada, uključujući zastupanje članova u radnim sporovima i osiguranje pravne pomoći,
 5. ostvarivanju i unapređenju prava na suodlučivanje,
 6. osiguravanju slobode sindikalnoga djelovanja kod poslodavca,
 7. organiziranju kase uzajamne pomoći,
 8. poticanju sindikalne aktivnosti i informiranju članstva o svim važnijim sindikalnim aktivnostima,
 9. ostvarivanju pogodnosti za članove STH,
 10. drugim pitanjima od interesa za radnike.

 

Članak 16.

 1. Kod jednog poslodavca, zbog djelotvornijega rada, ovisno o konkretnim okolnostima, mogu se formirati dvije ili više podružnica. Tada su povjereništva dužna uskladiti aktivnosti glede jedinstvenoga i zajedničkoga nastupa prema poslodavcu. U slučaju spora arbitrira Izvršni odbor.
 2. U složenim i povezanim sustavima može se organizirati jedna podružnica, ili više njih.
 3. U slučaju iz 1. i 2. st. ovoga članka kada djeluje više podružnica, one dogovorno utvrđuju pitanja od zajedničkog interesa i načine njihova rješavanja.
 4. Radi koordinacije rada tri i više podružnica može se konstituirati Koordinacijski odbor, koji čine glavni povjerenici svih podružnica kod poslodavca. Odluku o konstituiranju Koordinacijskog odbora i izboru predsjednika Koordinacije donose glavni povjerenici na konstituirajućoj sjednici. Odlukom se utvrđuje sastav Koordinacijskog odbora, predsjednik, sadržaj i način rada.

 

Članak 17.

 1. Skupština sindikalne podružnice je najviše tijelo sindikalne podružnice, a čine je svi članovi STH u podružnici, odnosno delegati izabrani po dijelovima procesa rada u podružnici. Broj delegata određuje povjereništvo sindikalne podružnice svojom odlukom.
 2. Skupština se može održati ako je prisutno najmanje 15% članova Sindikata, ili natpolovična većina delegata.
 3. Skupština se redovito održava svake četiri godine.
 4. Skupština sindikalne podružnice svake godine na godišnjoj skupštini, a prema potrebi i češće, ocjenjuje rad sindikalnoga povjereništva, ili povjerenika, te ocjenjuje hoće li im i dalje ukazati povjerenje.
 5. Ako na skupštini bude iskazano nepovjerenje povjereniku, cijelom povjereništvu ili više od 1/3 članova povjereništva, novi izbor povjerenika ili cijeloga povjereništva će se održati na istoj skupštini, ili u roku 30 dana na novoj skupštini, koju je dužan sazvati predsjednik STH.
 6. Izvanrednu skupštinu su povjereništvo ili povjerenik dužni sazvati na prijedlog 1/3 članova sindikalne podružnice u roku 30 dana od zaprimanja prijedloga u pisanom obliku. Ako to ne učine u ostavljenom roku, u sljedećih 30 dana izvanrednu skupštinu će sazvati predsjednik STH.
 7. Predsjednik STH ima pravo sazvati izvanrednu skupštinu podružnice kada povjerenik ili povjereništvo ne rade u skladu sa Statutom, Pravilnikom o financiranju i financijsko-materijalnom poslovanju sindikalnih podružnica i tijela STH, Pravilnikom o korištenju pripadajućeg dijela članarine koja ostaje u podružnici, odlukama i uputama predsjednika STH.
 8. Skupština sindikalne podružnice:
  – donosi odluku o organizaciji i načinu rada sindikalne podružnice,
  – razmatra i prihvaća izvješće o radu povjerenika, povjereništava i podružnice u proteklom razdoblju,
  – bira i razrješava glavnog povjerenika i članove povjereništva,
  – bira članove nadzornog odbora u podružnicama s više od 30 članova,
  – predlaže i bira kandidate za tijela STH.
 9. Povjereništvo, odnosno povjerenik, dužni su sazvati skupštinu ako je potrebno izjašnjavanje članstva za pojedine odluke, te kad to zahtijeva više od polovice članova podružnice. Skupštinu saziva i vodi glavni povjerenik. Iznimno, skupštinu može sazvati predsjednik STH.
 10. Ako se u podružnici ne može izabrati povjerenik ili povjereništvo iz bilo kojeg razloga, predsjednik STH će imenovati sindikalnoga povjerenika ili predstavnika koji će zastupati radnike kod poslodavca. Imenovani sindikalni predstavnik ima sva prava i obveze sindikalnoga povjerenika koja proizlaze iz odredbi Zakona o radu i ovoga Statuta.

 

Članak 18.

 1. Sindikalni povjerenik ili sindikalno povjereništvo je tijelo sindikalne podružnice koje se bira na skupštini podružnice na način utvrđen pravilima STH (poslovnik).
 2. Sindikalni povjerenik ili sindikalno povjereništvo raspolažu sredstvima sindikalne članarine sukladno Pravilniku o financiranju i financijsko-materijalnom poslovanju STH, sindikalnih podružnica i tijela STH i Pravilniku o korištenju pripadajućeg dijela članarine koja ostaje u sindikalnoj podružnici.
 3. Broj članova povjereništva, odnosno povjerenika koji uživaju zaštitu utvrđenu Zakonom o radu za trajanja mandata, utvrđuje se analognom primjenom odredaba Zakona o radu kojima se uređuje broj članova radničkoga vijeća, u odnosu na broj članova STH.
 4. Ako povjereništvo ima tri ili više članova, glavni sindikalni povjerenik je član povjereništva koji je dobio najveći broj glasova ili su ga članovi povjereništva izabrali između sebe.
 5. Sindikalni povjerenik predstavlja sindikalnu podružnicu u odnosu prema trećima.
 6. Ista osoba može biti birana za sindikalnog povjerenika neograničeni broj puta.
 7. Sindikalni povjerenik provodi odluke i zaključke skupštine i povjereništva sindikalne podružnice i tijela Sindikata, a odgovara za svoj rad povjereništvu i skupštini sindikalne podružnice, te tijelima STH.
 8. Mandat sindikalnoga povjerenika traje četiri godine.
 9. Sindikalni povjerenik može biti opozvan prije isteka mandata ako:
  1. ne sudjeluje aktivno u radu povjereništva,
  2. ne štiti interese članova Sindikata,
  3. grubo krši odredbe Statuta, Pravilnika o financiranju i financijsko- materijalnom poslovanju sindikalnih podružnica i tijela STH, te Pravilnika o korištenju pripadajućega dijela članarine koja ostaje u sindikalnoj podružnici.
 10. Zahtjev za opoziv može podnijeti 10% članova podružnice, a dostavlja se u pisanom obliku povjereništvu. Povjereništvo je dužno odlučiti o zahtjevu u roku 30 dana i obavijestiti podnositelje zahtjeva o odluci. Ako su navodi u zahtjevu za opoziv točni, povjereništvo je dužno sazvati i održati izvanrednu skupštinu u roku 15 dana, računajući od dana donošenja odluke po zahtjevu.
 11. Ako se broj članova povjereništva izabranih na skupštini iz bilo kojeg razloga smanji ispod 50% članova (ili manje od tri člana), povjereništvo je dužno u roku 30 dana sazvati izvanrednu skupštinu i izabrati novo povjereništvo.
 12. Sindikalno povjereništvo, ili povjerenik, organizira aktivnosti novog učlanjivanja i djeluje osobito na ostvarivanju zadataka podružnice utvrđenih u članku 15. ovoga Statuta.
 13. Sindikalni povjerenik, odnosno povjereništvo:
  – radi na zaštiti prava radnika iz rada i na osnovi rada,
  – prikuplja podatke potrebne radi pregovaranja i sklapanja kolektivnog ugovora i pri utvrđivanju viška radnika,
  – ovlašten je za potpisivanje kolektivnog ugovora na razini poslodavca, uz punomoć predsjednika STH,
  – pregovara o kriterijima za utvrđivanje tehnološkoga viška i načinu njegova rješavanja,
  – kontrolira primjenu zakona, kolektivnog ugovora, pravilnika i ugovora o radu kojima su utvrđena prava radnika,
  – brine o poboljšanju uvjeta rada, zdravlja radnika, zaštite na radu i brige za radnu okolinu,
  – učlanjuje nove članove, usklađuje popise postojećih članova, brine o redovitoj i urednoj uplati sindikalne članarine, dostavlja stručnim službama STH popis članova kojima se treba obračunavati članarina, kao i imena radnika koji su prestali biti članovi, radi dostave službi obračuna plaće poslodavca,
  – brine o provođenju odluka tijela STH.

 

Članak 19.

 1. Radi ostvarivanja svojih prava članovi STH se obraćaju sindikalnom povjereniku u svojoj sindikalnoj podružnici.
 2. Povjerenik je dužan razmotriti zahtjeve, prijedloge i inicijative članova, te ih, prema potrebi, proslijediti tijelima STH i obavijestiti članstvo o rezultatima.
 3. Povjerenici i povjereništvo sindikalne podružnice dužni su, prema potrebi, a na zahtjev članstva, obvezno sazvati sastanke s članovima STH radi zauzimanja stavova u svezi s pojedinim pitanjima, ili informiranja o važnim činjenicama za članove STH.

 

Članak 20.

 1. Radnici zaposleni u obrtima i kod malih poslodavaca u kojima se ne može organizirati podružnica, učlanjuju se kao članovi pojedinci izravno u STH, u sjedištu u Zagrebu, ili preko regionalnih ureda STH i ureda SSSH.
 2. Članove pojedince zastupa i predstavlja kod poslodavca STH ili SSSH.

 

Članak 21.

 1. Nadzorni odbor obavlja nadzor i kontrolu materijalno- financijskog poslovanja podružnice, te daje prijedloge za poboljšanje raspolaganja sredstvima na temelju analiza i zapažanja, sukladno Pravilniku o financiranju i financijsko- materijalnom poslovanju sindikalnih podružnica i tijela STH.
 2. Nadzorni odbor obavlja nadzor nad imovinom i financijskim poslovanjem podružnice najmanje jedanput godišnje i o tome podnosi izvješće skupštini podružnice.
 3. Članove Nadzornog odbora bira skupština sindikalne podružnice u podružnicama koje poslovanje vode preko zasebnih žiro-računa.
 4. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.
 5. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi sindikalnog povjereništva.
 6. Nadzorni odbor broji tri člana.

 

Članak 22.

Sukladno odluci Glavnog odbora mogu se utemeljiti posebni oblici organiziranja članova, čije bi povezivanje omogućilo dodatno sudjelovanje i skrb o posebnim skupinama: žene, mladi, invalidi i dr.

 

Članak 23.

 1. STH je dužan pravodobno informirati svoje članstvo o svojim aktivnostima, odlukama, stajalištima i akcijama koje vodi, te o rezultatima svojega djelovanja.
 2. Glavni odbor STH može odlučiti o osnivanju stalnog ili povremenoga glasila STH, radi potpunoga, pravodobnoga informiranja članova o aktivnostima STH.

 

Članak 24.

Tijela STH su:

 1. Skupština
 2. Glavni odbor
 3. Izvršni odbor
 4. Nadzorni odbor
 5. Statutarna komisija i
 6. Predsjednik STH.

 

Članak 25.

 1. Najviše tijelo STH, kojemu pripadaju sve ovlasti odlučivanja u granicama ovoga Statuta je Skupština.
 2. Skupština se održava redovito svake četiri godine.
 3. Odluku o datumu i mjestu održavanja Skupštine, kao i o broju delegata, donosi Glavni odbor, najkasnije dva mjeseca prije njezina održavanja.

 

Članak 26.

Skupština STH:

 1. usvaja Statut STH, kao i njegove izmjene i dopune,
 2. donosi programske dokumente,
 3. donosi Pravilnik o financiranju i financijsko-materijalnom poslovanju sindikalnih podružnica i tijela STH,
 4. ocjenjuje rezultate djelovanja STH temeljem izvješća o radu (predsjednika, Glavnog odbora, Statutarne komisije i Nadzornog odbora),
 5. bira predsjednika STH, bira članove Statutarne komisije i Nadzornog odbora,
 6. donosi odluku o izlasku iz središnjice, ulasku u središnjicu, pripajanju, razdvajanju, ili prestanku rada STH, te odluku o načinu raspolaganja imovinom STH,
 7. raspravlja i odlučuje o drugim pitanjima značajnim za STH.

 

Članak 27.

 1. Skupština STH, u pravilu, radi na općoj sjednici.
 2. Za rad Skupštine potrebna je nazočnost najmanje polovice broja delegata Skupštine, a odluke su pravovaljane, ako se za njih izjasni većina nazočnih delegata, osim odluka iz čl. 26., st. 1., t.6., kada za njih mora glasovati 3/4 svih delegata skupštine.

 

Članak 28.

 1. STH može sazvati Izvanrednu skupštinu. Odluku o sazivanju Izvanredne skupštine donosi Glavni odbor ili predsjednik STH.
 2. Glavni odbor i predsjednik STH dužni su donijeti odluku o sazivanju Izvanredne skupštine na zahtjev 1/3 plaćajućih članova STH.

 

Članak 29.

 1. Izvanrednu skupštinu STH saziva Glavni odbor ili predsjednik STH na temelju pisanog i obrazloženog zahtjeva.
 2. Podnositelj zahtjeva dužan je pripremiti prijedlog dokumenata za Izvanrednu skupštinu.
 3. Izvanredna skupština održava se najkasnije u roku 60 dana od donošenja odluke o njezinu sazivanju.
 4. Ako Glavni odbor ili predsjednik STH u zadanom roku ne sazovu Izvanrednu skupštinu, to imaju pravo učiniti predsjednik Statutarne komisije ili predsjednik Nadzornog odbora.
 5. Broj delegata Izvanredne skupštine bira se sukladno članku 25., st. 3. ovoga Statuta, najkasnije 30 dana prije održavanja skupštine.

 

Članak 30.

 1. Glavni odbor je tijelo upravljanja STH između dviju skupština.
 2. Članovi Glavnog odbora po funkciji su: predsjednik STH i članovi Vijeća SSSH.
 3. Glavni odbor broji najviše 21 člana, a na konstituirajućoj sjednici će se utvrditi sastav i broj članova Glavnog odbora, na prijedlog predsjednika STH.
 4. Prilikom utvrđivanja sastava i broja članova Glavnog odbora treba voditi računa o ravnomjernoj zastupljenosti regija i djelatnosti (npr. maloprodaja, veleprodaja, velesajam, lutrija, kladionice, špedicija i ostale djelatnosti).
 5. Član Glavnog odbora je u pravilu glavni povjerenik sindikalne podružnice.

 

Članak 31.

 1. Glavni odbor se sastaje najmanje dva puta godišnje.
 2. Sjednicama Glavnog odbora mogu prisustvovati tajnik STH, predsjednik Statutarne komisije, izvršni tajnici iz regionalnih ureda i predsjednik Nadzornog odbora, bez prava odlučivanja.
 3. Glavni odbor radi na sjednicama. Iznimno, sjednica Glavnog odbora može se održati telefonskim putem, uz pisano glasovanje.
 4. Član Glavnog odbora koji je spriječen doći na sjednicu, može pisano glasovati do početka sjednice Glavnog odbora.
 5. Glavni odbor donosi Poslovnik o radu.

 

Članak 32.

Nadležnosti Glavnog odbora:

 1. osniva, koordinira, usmjerava i kontrolira rad sindikalnih podružnica,
 2. organizira i provodi sindikalne akcije,
 3. proučava i predlaže zakonska rješenja i mjere ekonomske i socijalne politike koje se odražavaju na materijalni i socijalni status članova STH,
 4. usvaja polugodišnji i završni račun STH,
 5. na prijedlog Statutarne komisije može poništiti odluke tijela sindikalne podružnice i koordinacije sindikalnih podružnica, koje nisu u skladu sa ovim Statutom i drugim aktima STH,
 6. predlaže oblike osposobljavanja članova tijela STH i sindikalnih povjerenika,
 7. bira članove Vijeća Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i delegate za kongres Saveza samostalnih sindikata Hrvatske,
 8. inicira unapređivanje i izgradnju oblika informiranja članova o radu STH, te o drugim pitanjima od interesa za članove,
 9. pokreće aktivnosti za razvoj društva, punu zaposlenost i sigurnost zaposlenja,
 10. pred nadležnim tijelima pokreće postupak i predlaže mjere za poboljšanje ekonomskih, socijalnih, tehničko-tehnoloških, ekoloških, obrazovno-kulturnih i drugih potreba članova STH,
 11. priprema i saziva Skupštinu STH,
 12. između dviju skupština bira predsjednika STH, članove Statutarne komisije i Nadzornog odbora, u slučajevima njihova razrješenja, izglasavanja nepovjerenja, ostavke, prestanka članstva, ili drugih razloga,
 13. donosi godišnji program rada STH,
 14. usvaja izvješće o radu STH,
 15. donosi financijski plan, periodične obračune i završni račun,
 16. dodjeljuje priznanja STH zaslužnim članovima i podružnicama,
 17. donosi potrebne akte,
 18. na prijedlog predsjednika imenuje i razrješava tajnika/cu STH, kao i članove komisija i radnih grupa,
 19. obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti,
 20. utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta STH i Pravilnika o financiranju i financijsko-materijalnom poslovanju sindikalnih podružnica i tijela STH,
 21. utvrđuje pročišćeni tekst Statuta i Pravilnika o financiranju i financijsko-materijalnom poslovanju sindikalnih podružnica i tijela STH,
 22. utvrđuje iznos mjesečne članarine za pojedinačne članove sindikata, te za članove koji su nezaposleni,
 23. utvrđuje maksimalni iznos o raspolaganju sredstvima i izvan usvojenog plana prihoda i rashoda,
 24. odlučuje o osnivanju regionalnih ureda, financiranju, broju izvršitelja i ovlaštenjima,
 25. odlučuje o osnivanju privremenoga ili stalnoga glasila STH,
 26. donosi odluku o utemeljenju organizacije mladih, žena i dr.,
 27. odlučuje o financijskom poslovanju STH i sindikalnih podružnica sukladno Pravilniku o financiranju i financijsko-materijalnom poslovanju STH, sindikalnih podružnica i tijela STH,
 28. donosi odluku o pristupanju u članstvo ili istupanju iz članstva nacionalnim sindikalnim centralama i međunarodnim sindikalnim centralama,
 29. donosi odluku o pristupanju STH neformalnim savezima, radi zaštite prava i ostvarenja interesa članova,
 30. donosi odluku o financiranju udruga više razine i međunarodnih udruga.

 

Članak 33.

 1. Glavni odbor, prema potrebi, može sazvati konferenciju STH, radi razmatranja bitnih i aktualnih pitanja u interesu članstva.
 2. Odlukom o sazivanju konferencije, Glavni odbor utvrđuje dnevni red i sastav sudionika konferencije.

 

Članak 34.

 1. Izvršni odbor je tijelo koje ima 11 članova, a potvrđuje ga Glavni odbor na konstituirajućoj sjednici.
 2. Članovi Izvršnog odbora su predsjednik Sindikata, tajnik Sindikata, izvršni tajnici STH, te glavni povjerenici iz pet sindikalnih podružnica, članova Glavnog odbora, a koje, vodeći računa o ravnomjernoj zastupljenosti društava, regija i djelatnosti, utvrđuje Glavni odbor na prijedlog predsjednika STH.

 

Članak 35.

 1. Nadležnost Izvršnog odbora:
  1. provodi odluke i zaključke Glavnog odbora,
  2. donosi operativne odluke,
  3. zauzima stajalište o pitanjima važnim za članstvo kada nije moguće zakazati i održati sjednicu Glavnog odbora, o čemu je naknadno dužan izvijestiti Glavni odbor,
  4. odobrava službena putovanja,
  5. donosi odluku o nabavci osnovnih sredstava čija pojedinačna vrijednost prelazi 15.000,00 kn,
  6. donosi odluku o isključenju iz članstva STH,
  7. donosi odluku o osnivanju, odnosno prestanku rada sindikalne podružnice na temelju održane skupštine podružnice,
  8. odlučuje po izjavljenim žalbama,
  9. odlučuje u drugim slučajevima utvrđenim ovim Statutom.
 2. Izvršni odbor radi na sjednicama. Iznimno, sjednica Izvršnog odbora može se održati telefonskim putem.,

 

Članak 36.

 1. Nadzorni odbor obavlja nadzor nad financijskim poslovanjem i raspolaganjem imovinom STH i sindikalnih podružnica.
 2. Nadzorni odbor ima tri člana, predsjednika i dva člana, koje bira Skupština STH.
 3. Nadzorni odbor ima pravo, u svrhu regularnosti poslovanja, provesti kontrolu nad financijskim poslovanjem pojedine podružnice i poduzimati mjere.
 4. Nadzorni odbor dužan je najmanje jedanput godišnje, a prema potrebi i češće, kontrolirati administrativno- financijske dokumente i regularnost svih troškova STH, te predložiti Glavnom odboru poduzimanje odgovarajućih mjera.
 5. Nadzorni odbor postupa prema odredbama Pravilnika o financiranju i financijsko-materijalnom poslovanju sindikalnih podružnica i tijela STH.

 

Članak 37.

 1. Statutarna komisija ima predsjednika i četiri člana, koje bira Skupština STH.
 2. Nadležnosti Statutarne komisije:
  – Tumačenje odredaba ovoga Statuta,
  – Usklađivanje odluka i akata sindikalnih podružnica s odredbama Statuta STH,
  – Usklađivanje Statuta STH s odlukama i statutima asocijacija u koje je STH udružen.

 

Članak 38.

 1. Predsjednik STH, a u njegovoj odsutnosti i spriječenosti tajnik STH, odnosno po predsjedniku ovlaštena osoba, predstavlja i zastupa STH u odnosima sa drugim sindikatima u zemlji i inozemstvu, pred državnim tijelima i međunarodnim institucijama i udrugama, te prema trećim osobama u zemlji.
  Predsjednik STH bira se na rok od četiri godine iz redova sindikalnih aktivista.
  3. Ista osoba može biti birana neograničeni broj puta za predsjednika STH, a funkciju obavlja profesionalno, iznimno volonterski, o čemu odluku donosi Glavni odbor.
  4. Nadležnosti predsjednika STH su sljedeće:
  ◦ predstavlja i zastupa STH, saziva sjednice Glavnog odbora i njima rukovodi,
  ◦ odgovoran je za provođenje odluka i zaključaka Izvršnog odbora i Glavnog odbora. Zajedno sa tajnikom, predsjednik priprema sjednice i prijedloge odluka i zaključaka, te organizira njihovu provedbu,
  ◦ brine se i organizira provedbu programskih osnova i programa rada STH,
  ◦ inicira i koordinira aktivnosti tijela STH,
  ◦ brine o suradnji i zajedničkim aktivnostima s drugim sindikatima u zemlji i inozemstvu,
  ◦ predsjednik je naredbodavac za sredstva STH, te odobrava isplatu sredstava do iznosa koji utvrdi Glavni odbor,
  ◦ obavlja druge poslove u skladu sa Statutom, Pravilnikom o financiranju i financijsko-materijalnom poslovanju STH, sindikalnih podružnica i tijela STH i odlukama Glavnog odbora,
  ◦ očituje se na prijedlog otkaza sindikalnom povjereniku,
  ◦ u slučaju kada u podružnici nema izabranog ili imenovanog sindikalnog povjerenika, savjetovanje o namjeri otkaza ugovora o radu obavlja se s predsjednikom STH.

 

Članak 39.

 1. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika STH, zamjenjuje ga tajnik koji u tom slučaju, predstavlja i zastupa STH u odnosima s drugim sindikatima u zemlji i inozemstvu, pred državnim tijelima i međunarodnim institucijama i udrugama, te prema trećim osobama u zemlji.
 2. Tajnika imenuje Glavni odbor na prijedlog predsjednika. Mandat tajnika traje četiri godine.
 3. Nadležnosti tajnika su sljedeće:
  – odgovoran je za organizacijsko funkcioniranje STH i pravno zastupa STH pred trećim osobama,
  – priprema stručne prijedloge odluka i zaključaka i odgovoran je za njihovo provođenje,
  – koordinira, saziva i provodi odluke i zaključke komisija i radnih tijela,
  – prati zakone i propise i odgovoran je za usklađivanje organiziranosti i djelovanja STH sa istim.

 

Članak 40.

 1. Radi efikasnije zaštite prava i interesa članova Sindikata na određenom području može se organizirati regionalni ured.
 2. Regionalni ured radi na zaštiti prava i interesa članstva, te članovima pruža stručnu pomoć u ostvarivanju prava iz radnog odnosa. Regionalni ured koordinira sve aktivnosti sindikalnih podružnica regije.
 3. Regionalni ured osniva i ukida Glavni odbor odlukom kojom utvrđuje organizacijski ustroj, broj izvršitelja, financiranje i djelokrug rada ureda.

 

Članak 41.

 1. Regionalni uredi STH su:
  – U Rijeci, Krešimirova 4, za Primorsko-goransku, Istarsku i Ličko-senjsku županiju;
  – U Splitu, Marmontova 1, za Splitsko-dalmatinsku, Šibensko-kninsku, Dubrovačko-neretvansku i Zadarsku županiju;
  – U Osijeku, Trg Ante Starčevića 10/II., za Osječko-baranjsku, Brodsko-posavsku, Požeško-slavonsku, Virovitičko-podravsku i Vukovarsko-srijemsku županiju.

 

Članak 42.

 1. STH samostalno vodi kadrovsku politiku.
 2. Tijela STH moraju osigurati svojim članovima nesmetan rad i zaštititi ih od šikaniranja zbog njihova sindikalnog rada i djelovanja.
 3. Mandat članova svih tijela STH traje četiri godine i može se obnavljati bez ograničenja.
 4. Sindikalne podružnice i tijela STH donose zaključke i odluke, u pravilu natpolovičnom većinom članova nazočnih na sjednici, ako je nazočna većina članova tijela.

 

Članak 43.

 1. Provođenje Statuta STH i povjerenje članstva, osnova su za kandidiranje i izbor sindikalnih kadrova.
 2. Sva tijela i njihovi pojedini članovi su opozivi, ako su se ogriješili o Statut, ili ako ne izvršavaju svoje obveze.
 3. Za nositelje funkcija mogu biti izabrani članovi STH koji su se istakli svojim radom u STH.
 4. Kandidati za odgovorne funkcije javno obrazlažu osobne poglede na ostvarivanje sindikalnoga programa i unapređivanje rada tijela za koje se kandidiraju.
 5. Sva tijela STH odgovaraju članstvu i tijelima koji su ih birali.
 6. U tijelima STH odluke se donose u pravilu javnim glasovanjem, osim ako nije drukčije utvrđeno pravilima.

 

Članak 44.

 1. Izborni postupak mora osigurati članstvu neposredno biranje sindikalnoga rukovodstva u podružnici.
 2. Funkcija sindikalnoga povjerenika u podružnici u pravilu se obavlja volonterski, a može se obavljati i profesionalno ili djelomično profesionalno, ovisno o broju članova STH.

 

Članak 45.

Član bilo kojega tijela STH može uz pisano obrazloženje podnijeti ostavku na članstvo u tijelu.

 

Članak 46.

Tijelo iz kojega je neki član otišao, ili dao ostavku, može provesti dodatni izbor novoga člana. Ako se broj članova smanjio za trećinu, moraju se provesti novi izbori.

 

Članak 47.

 1. STH zaključuje kolektivne ugovore u ime svojih članova. Predsjednik može opunomoćiti sindikalnoga povjerenika za potpisivanje kolektivnog ugovora društva.
 2. Kolektivni ugovori mogu se zaključiti na razini Republike Hrvatske, županije ili više županija i kod poslodavca.
 3. Zaključeni kolektivni ugovor neposredno se primjenjuje i obvezuje njegove potpisnike.

 

Članak 48.

 1. U slučaju spora sa poslodavcem ili udrugom poslodavaca, koji nije bilo moguće riješiti pregovaranjem ili postupkom mirenja, a odnosi se na gospodarsko-socijalne ili druge interese, koje STH štiti i promiče, a koji su zajamčeni Ustavom, zakonima i kolektivnim ugovorom, STH može organizirati i provesti industrijske akcije, uključujući i štrajk.
 2. Organizator štrajka donosi odluku o organiziranju štrajka na način i prema postupku utvrđenom Pravilima o štrajku i Pravilnikom o financiranju i financijsko-materijalnom poslovanju STH, sindikalnih podružnica i tijela STH.
 3. Pravilima o štrajku, detaljno se uređuje organiziranje i priprema štrajka, način pribavljanja potpore štrajkaškog odbora, odnosa prema poslodavcu, radnicima koji nisu u štrajku, drugim sindikatima koji djeluju kod poslodavca, te obavještavanje medija i javnosti.

 

Članak 49.

 1. STH je dužan za povjerenike, članove povjereništva i članove tijela STH, organizirati osposobljavanje za sindikalni rad i aktivnosti na ostvarivanju programa STH.
 2. Glavni odbor dužan je utvrditi osnove programa osposobljavanja kadrova i za to osigurati potrebna sredstva i kadrove.

 

Članak 50.

 1. Članarina je osnovni izvor prihoda i financiranja djelatnosti STH i pripada STH.
 2. Učlanjenjem u STH, član je obvezan redovito plaćati članarinu i ona je temelj za ostvarivanje svih prava.
 3. Članarina se uplaćuje u podružnici STH ili na drugi odgovarajući način.

 

Članak 51.

Odluke o visini i raspodjeli članarine za financiranje rada STH i sindikalnih podružnica, donose Skupština STH i Glavni odbor, prema Pravilniku o financiranju i financijsko-materijalnom poslovanju STH, sindikalnih podružnica i tijela STH i one obvezuju sva tijela STH, sindikalne podružnice i članove STH.,

 

Članak 52.

 1. Financijsko poslovanje tijela STH obavlja se u skladu sa zakonima, Pravilnikom o financiranju i financijsko-materijalnom poslovanju sindikalnih podružnica i tijela STH i Pravilnikom o načinu trošenja pripadajućega dijela članarine koja ostaje u sindikalnoj podružnici.
 2. Svojevoljno mijenjanje, neprovođenje odluka o raspodjeli članarine i neracionalno gospodarenje sredstvima, smatra se povredom Statuta.
 3. STH i sve sindikalne podružnice koje vode financijsko poslovanje preko zasebnih žiro-računa, dužni su najmanje dva puta godišnje podnijeti izvješće o financijskom poslovanju.

 

Članak 53.

 1. Rad STH je javan.
 2. Javnost rada se ostvaruje obavještavanjem o radu STH putem web- stranice, sindikalnih glasila, priopćenjima za medije i drugim prikladnim načinima.

 

Članak 54.

Tumačenje odredaba ovoga Statuta daje Statutarna komisija STH.

 

Članak 55.

Sindikalne podružnice i tijela STH dužni su u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Statuta, uskladiti svoje odluke o organizaciji i financijskom poslovanju s njegovim odredbama, ili ih primjenjivati neposredno.

 

Članak 56.

Sindikat trgovine Hrvatske utemeljen je 1990. godine i upisan u registar društvenih organizacija Republike Hrvatske pod nazivom Sindikat radnika u trgovini Hrvatske, Rješenjem Ministarstva pravosuđa i uprave, broj UP/I-007-02/90-01/169, od 22. kolovoza 1990. godine, reg. Br. 367, knjiga IV., da bi novi naziv «Sindikat trgovine Hrvatske» bio upisan u registar društvenih organizacija Republike Hrvatske rješenjem Ministarstva uprave, broj UP/I-007-02/94-01/127, od 17. siječnja 1995. godine, reg. Br. 762, knjiga VIII., te nakon usklađenja Statuta sa Zakonom o radu Izmjenama i dopunama Statuta upisan u registar udruga koji se vodi pri Ministarstvu rada i socijalne skrbi u knjigu udruga, br.1, pod reg. brojem A31, Rješenjem br. 524-03/1-96-2, klasa : UP/i-006-04/96-01/41, od 10. travnja 1996., nastavlja kontinuitet svoga rada.

 

Članak 57.

Ovlašćuje se Glavni odbor STH da, u slučaju neusklađenosti neke odredbe Statuta sa Zakonom o radu na koje ukaže tijelo nadležno za registraciju udruge, uskladi takvu odredbu sa odredbama Zakona o radu, na zahtjev tijela.

 

Članak 58.

Statut stupa na snagu danom donošenja na skupštini 20. 10. 2018. godine.

 

Članak 59.

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti pročišćeni tekst Statuta STH od 9. studenoga 2010. godine.

 

Predsjednica STH:
Zlatica Štulić