Loading...

Plaće i materijalna prava

  Zakon o minimalnoj plaći u RH https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_118_2332.html https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_11_120_2068.html   Uredba o visini minimalne plaće u RH https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_122_1874.html     Više
Pravilnik o porezu na dohodak Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20 i 151/22). Više