Loading...

Pravilnik o financiranju

PRAVILNIK O FINANCIRANJU I FINANCIJSKO – MATERIJALNOM POSLOVANJU SINDIKATA TRGOVINE HRVATSKE, SINDIKALNIH PODRUŽNICA I TIJELA SINDIKATA TRGOVINE HRVATSKE

 

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom Sindikat trgovine Hrvatske (dalje u tekstu: STH) uređuje način stjecanja, korištenje i raspodjelu sredstava članarine u STH, svim njegovim podružnicama i tijelima STH.

Ovim Pravilnikom uređuje se i stjecanje, upravljanje i raspolaganje imovinom STH, obavljanje platnoga prometa i blagajničkoga poslovanja, nabava opreme i roba, organizacija i odgovornost za poslovne knjige i računovodstvo STH, izvještavanje, planiranje i nadzor nad poslovanjem STH.

Članak 2.

Financijsko-materijalno poslovanje STH i sindikalnih podružnica vodi se sukladno ovom Pravilniku, Pravilniku o korištenju pripadajućeg dijela članarine koja ostaje u sindikalnoj podružnici, Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija, Pravilniku o neprofitnom računovodstvu i računskom planu i Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola, izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, te drugih važećih zakonskih i podzakonskih akata.

Članak 3.

STH i sindikalne podružnice stječu svoje prihode uplatom članarine članova sindikata, koja je glavni prihod STH, prihoda od imovine, iz drugih izvora, donacijama i od prijava projekata na nacionalne i ostale više razine natječaja, te drugih na zakonu zasnovanih izvora (priloga i darovanja).

Djelatnost STH i sindikalnih podružnica financira se iz ovdje navedenih izvora prihoda.

Članak 4.

Temeljna načela financijsko-materijalnoga poslovanja su: samostalnost financiranja, javnost, solidarnost i uzajamnost, jedinstveni minimum prava na materijalnu pomoć temeljem članstva u STH, te neotuđivost sindikalne imovine.

NAČIN PLAĆANJA, OBRAČUN I EVIDENCIJA

Članak 5.

Temeljni izvor sredstava za aktivnosti sindikalnih podružnica i STH čine sredstva sindikalne članarine.

Redovna mjesečna članarina utvrđena je u iznosu od 1% bruto plaće, a plaća se na:

 • ukupno ostvarenu mjesečnu plaću,

 • ukupni mjesečni iznos naknade plaće.

Sindikalne podružnice, uz suglasnost članstva, mogu utvrditi veći postotak članarine za svoje potrebe, koji im služi za financiranje potreba podružnice, o čemu donose odluku u prosincu za sljedeću godinu. Podružnice su obvezne o tim odlukama obavijestiti Glavni odbor u roku najmanje 10 dana od donošenja odluke.

Članu STH koji je privremeno ostao bez posla ili ako je prijavljen na Zavodu za zapošljavanje, ne prestaje članstvo u STH i za to vrijeme plaća minimalnu mjesečnu članarinu. Iznos minimalne mjesečne članarine utvrđuje Glavni odbor STH, na posljednjoj sjednici u tekućoj godini, za sljedeću godinu.

Član pojedinac, odnosno radnik koji je zaposlen u obrtu i kod poslodavaca u kojima se ne može organizirati podružnica, redovno plaća pojedinačnu mjesečnu članarinu koja se utvrđuje odlukom Glavnog odbora STH o visini mjesečne članarine za člana pojedinca, za svaku godinu na posljednjoj sjednici Glavnog odbora u tekućoj godini, za sljedeću godinu.

Mjesečna članarina članova STH obustavlja se pri obračunu isplate plaća i naknade plaća, u odjelu obračuna plaća trgovačkoga društva u kojemu rade, te uplaćuje na žiro-račun STH ili se uplaćuje na blagajni sindikata, putem trajnog bankovnog naloga ili općom uplatnicom na žiro-račun STH.

Raspodjela sredstava članarine između sindikalnih podružnica i STH utvrđuje se odlukom Skupštine STH.

Članak 6.

Članarina se, u trgovačkim društvima u kojima sindikat djeluje, mjesečno obračunava pri isplati plaće ili naknade plaće radniku/ci preko isplatne liste, s tim da istodobno kod uplate neto plaće poslodavac uplaćuje 50% ukupnog iznosa ustegnute članarine na žiro-račun sindikalne podružnice, ako ona vodi financijsko poslovanje preko zasebnog žiro-računa i drugih 50% od obračunate članarine na žiro-račun STH, koji je STH dužan na vrijeme dostaviti poslodavcu.

Za sindikalne podružnice koje vode financijsko poslovanje preko žiro-računa STH, poslodavac uplaćuje 100 postotni iznos obračunate i ustegnute članarine na žiro-račun STH, koji je STH dužan na vrijeme dostaviti poslodavcu. Pripadajući dio od 50% uplaćene članarine sindikalne podružnice se dalje računovodstveno evidentira na zasebnom analitičkom kontu sindikalne podružnice.

Članak 7.

Pri uplati članarine na žiro-račun STH, na virmanskom, trajnom ili internet bankarskom nalogu, u rubrici „svrha doznake“ potrebno je popuniti sljedeće podatke:

 • mjesec za koji se uplaćuje članarina

 • postotak i iznos članarine koji se doznačuje.

Članovi pojedinci su obvezni pri uplati članarine na žiro-račun STH, na virmanskom, trajnom ili internet bankarskom nalogu, u rubrici „svrha doznake“ navesti mjesec za koji uplaćuju članarinu, za „poziv na broj“ član pojedinac navodi svoj datum rođenja ili broj članske iskaznice, a za „model plaćanja“ brojke 00.

STH, u dogovoru s poslodavcem, kontrolira uplaćenu članarinu i popis članova prema podacima koje poslodavac dostavlja u STH, najmanje jedanput u tri mjeseca.

Članak 8.

Iznosi o uplati članarine evidentiraju se računovodstveno po sindikalnim podružnicama u Službi računovodstva SSSH. Na temelju te evidencije se članarina u STH administrativno vodi po sindikalnim podružnicama.

Posebno se u Službi računovodstva vodi računovodstvena evidencija o uplati članarine za članove pojedince i privremeno nezaposlene članove STH, po imenu i prezimenu člana, i na temelju te evidencije članarina se administrativno vodi u STH.

Članak 9.

Nadzorni odbor STH nadležan je, prema članku 36. Statuta STH i ima pravo nadzora nad financijskim poslovanjem svih podružnica, glede obračuna i uplate dijela članarine za rad STH, te ima pravo nadzora nad financijskim poslovanjem STH i sindikalnih podružnica.

Nadzorni odbor nadležan je i odgovoran za nadzor i ostalih sredstava STH, odnosno kontrolu formiranja i korištenja svih ostalih sredstava STH, projektnih sredstava, donacija, sredstava štrajkaškog fonda i ostalih namjenskih solidarnih fondova. Sredstva pojedinih projekata vode se na izdvojenim računima, kao i sredstva formiranih fondova – štrajkaški fond i ostali namjenski solidarni fondovi vode se na izdvojenim računima i posebno evidentiraju na analitičkim kontima, a donirana sredstva se evidentiraju po donatorima.

Radi što boljeg nadzora, Nadzornom odboru potrebno je dostavljati najmanje jedanput godišnje izvještaj u kojemu se daje pregled svih stanja po projektima, donacijama i fondovima sa pregledom uplata i isplata, korištenja sredstava po izdvojenim računima, pregled trošenja s obrazloženjima, kao i podaci o osobama zaduženim za plaćanja sa tih izdvojenih računa.

Predsjednik/ca STH može za obavljanje nadzora nad financijskim poslovanjem podružnice, dodatno angažirati voditelja službe računovodstva i financija SSSH, nadležnoga knjigovođu ili, prema potrebi, vanjskog stručnjaka.

SREDSTVA ČLANARINE I DRUGI PRIHODI

Članak 10.

Članarina je osnovni izvor prihoda za financiranje STH i sindikalnih podružnica, nepovratna je i pripada STH.

Osim prihoda od članarine, STH ostvaruje i prihode od kamata, prihode od sindikalne imovine, prihode od sudjelovanja u projektima na nacionalnim i širim razinama, prihode od priloga i darova, kao i druge prihode na zakonu temeljenih izvora.

Tijela STH, samostalno ili zajedno sa sindikalnim podružnicama ili drugim sindikatima, mogu dio sredstava članarine izdvajati za formiranje štrajkaškog fonda i namjensko-solidarnih fondova, a koji su od interesa za članstvo. Ti fondovi se osnivaju temeljem odluka Glavnog odbora STH o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća, sa prijedlogom iznosa koji se od viška prihoda nad rashodima izdvajaju u pojedinačni fond.

Članak 11.

STH može inicirati i osnivati trgovačka društva, samostalno ili u suradnji s drugim subjektima, zadruge, kao i razvijati druge oblike poduzetništva u skladu sa zakonskim propisima, radi stjecanja sredstava za financiranje ostvarivanja ciljeva utvrđenih Statutom STH.

RASPORED SREDSTAVA STH PREMA NAMJENAMA I NAČIN KORIŠTENJA SREDSTAVA

Članak 12.

Za ostvarivanje zadataka utvrđenih Statutom i drugim aktima STH, tijela STH odlučuju o raspolaganju sredstvima STH za pokriće sljedećih rashoda:

 • funkcionalne rashode ili rashode vezane za temeljnu djelatnost,

 • pravnu i materijalnu pomoć članovima STH,

 • materijalne rashode i amortizaciju,

 • plaće zaposlenima u STH i naknade temeljem drugih oblika rada,

 • sufinanciranje administrativno-tehničkih poslova, financijsko-računovodstvenih poslova, poslova održavanja i slično,

 • članarinu Savezu samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH),

 • nabavu i modernizaciju opreme i investicija,

 • druge izdatke vezane uz ostvarivanje ciljeva i funkcije STH.

Radi ostvarivanja zadataka utvrđenih Statutom i drugim aktima STH, tijela STH odlučuju o raspolaganju sredstvima STH koja su ostvarena kao višak prihoda nad rashodima, temeljem usvojenih završnih godišnjih financijskih izvješća i to za: osnivanje i izdvajanje, formiranje i organizaciju štrajkaškog i ostalih namjensko-solidarnih fondova STH.

Nadležna tijela STH vode računa da se sredstva STH troše namjenski i racionalno, sukladno odredbama Statuta, ovoga Pravilnika i Pravilnika o korištenju pripadajućega dijela članarine koja ostaje u sindikalnoj podružnici, odlukama nadležnih tijela STH, odnosno prema prihvaćenim godišnjim programima rada i financijskome planu za određenu godinu i sukladno planiranim aktivnostima i programu rada sindikalne podružnice i STH.

Članak 13.

Osnovni funkcionalni rashodi su:

 • troškovi redovnog poslovanja STH i regionalnih ureda,
 • obrazovanje povjerenika i sindikalnih aktivista,
 • unapređenje informativne djelatnosti,
 • međunarodna sindikalna suradnja i
 • učlanjivanje i druge dogovorene sindikalne akcije.

KORIŠTENJE SREDSTAVA ČLANARINE U SINDIKALNIM PODRUŽNICAMA

Članak 14.

Sukladno Statutu, ovom Pravilniku i Pravilniku o korištenju pripadajućega dijela članarine koja ostaje u sindikalnoj podružnici, sredstva članarine i sredstva drugih prihoda sindikalne podružnice mogu koristiti za:

 • pomoć članovima STH,

 • obrazovanje i osposobljavanje članova STH i povjerenika,

 • informiranje (pretplata na sindikalni tisak),

 • troškove vezane za održavanje sastanaka i skupština,

 • materijalne troškove (kancelarijski materijal, nabava sitnog inventara, poštanskih troškova, troškova telefona, mobitela, interneta i dr.),

 • putne troškove i dnevnice za službena putovanja za sindikalne potrebe,

 • naknade za usluge banke u novčanom poslovanju,

 • druge troškove vezane za ostvarivanje aktivnosti utvrđenih Statutom STH, odnosno Programskom deklaracijom, a prema prihvaćenom Financijskome planu sindikalne podružnice i Konsolidiranom financijskome planu STH za to razdoblje.

Članak 15.

O korištenju sredstava sindikalne članarine STH i sindikalne podružnice, odlučuju nadležna tijela STH i sindikalne podružnice, vodeći računa da se ona troše namjenski i racionalno, sukladno odredbama Statuta, ovoga Pravilnika i Pravilnika o korištenju pripadajućega dijela članarine koja ostaje u sindikalnoj podružnici, odlukama nadležnih tijela STH, odnosno prema prihvaćenim godišnjim programima rada i financijskome planu za određenu godinu i sukladno planiranim aktivnostima i programu rada sindikalne podružnice i STH.

Sredstvima članarine svake sindikalne podružnice raspolaže sindikalni povjerenik ili sindikalno povjereništvo, prema članku 18. Statuta STH, a o tome podnosi izvještaj na Skupštini podružnice.

Članak 16.

Sindikalne podružnice su obvezne, u sklopu svojih sredstava članarine, planom prihoda i rashoda predvidjeti i osigurati sredstva za izvanredne pomoći članovima STH.

Izvanredna pomoć članu STH može se dodijeliti u slučaju egzistencijalne ugroženosti člana i njegove obitelji, elementarne nepogode, teže ozljede na radu, teške bolesti ili smrti člana uže obitelji.

Sindikalno povjereništvo, odnosno sindikalni povjerenik, ako nema izabranog sindikalnog povjereništva, svojom odlukom može odobriti isplatu izvanredne pomoći iz prethodnog stavka, do maksimalnog iznosa od 10% ukupnih godišnjih prihoda od sindikalne članarine, ali ne više od prosječne neto plaće isplaćene u gospodarstvu u prethodnoj godini, čija isplata ne ugrožava redovno financiranje sindikalne podružnice.

Ovlaštena osoba u STH (predsjednik/ca) može odobriti isplatu izvanredne pomoći iz prethodnog stavka do maksimalnog iznosa od 15.000,00 kuna. Odluku o isplaćenoj izvanrednoj pomoći sindikalni povjerenik i predsjednik/ca STH dužni su dostaviti nadležnim tijelima sindikalne podružnice i STH najkasnije u roku 10 dana od dana njezina donošenja.

O iznosu i uvjetima dodjele pomoći podružnica odlučuje temeljem financijskoga plana i iznosa raspoloživih sredstava.

Ako podružnica nema dovoljno osiguranih sredstava za potrebe pomoći, može se obratiti Izvršnom odboru STH sa zahtjevom za dodjelu sredstava.

Pri podnošenju zahtjeva podružnica je dužna dostaviti dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta za pomoć članovima.

Članak 17.

STH može za članove sindikata u sindikalnim podružnicama organizirati Kase uzajamne pomoći.

Inicijativu o osnivanju Kase uzajamne pomoći skupština sindikalne podružnice ili povjereništvo podnosi Izvršnom odboru STH, a Izvršni odbor STH donosi odluku o organiziranju Kase uzajamne pomoći podružnice.

Nadzorni odbor nadzire rad Kase uzajamne pomoći, za koju sindikalna podružnica otvara zaseban žiro-račun.

Osnovni pravilnik Kase uzajamne pomoći donosi Glavni odbor STH, a Skupština sindikalne podružnice usvaja Pravilnik Kase uzajamne pomoći, u skladu s materijalnim mogućnostima članova Kase uzajamne pomoći.

FONDOVI STH

Članak 18.

Tijela STH prema potrebi mogu osnivati štrajkaški i ostale namjensko-solidarne fondove, u skladu sa zakonom.

Štrajkaški i ostale namjensko-solidarne fondove STH može osnivati samostalno ili zajedno s drugim zainteresiranim sindikatima i Savezom samostalnih sindikata Hrvatske.

U tim fondovima osigurala bi se sredstva za štrajkaški i ostale namjenske solidarne fondove i to na temelju analiza i procjena socijalnih problema u društvima u kojima su zaposleni članovi sindikata.

Ovi se fondovi planiraju u postotku (%) u odnosu na višak prihoda nad rashodima, ostvarenog u prethodnoj poslovnoj godini.

Glavni odbor STH donosi odluku o osnivanju fonda i o izdvajanju ovih fondovskih sredstava na izdvojeni račun i svrsi fonda, odnosno namjeni za koje se ova fondovska sredstva mogu isplaćivati. Pri osnivanju fonda donosi se i Pravilnik o načinu formiranja fonda, uplatama u fond i isplatama iz fonda.

Štrajkaški fond

Članak 19.

Sredstvima Štrajkaškog fonda osigurava se jednokratna pomoć članovima STH prilikom štrajka koji organizira STH, a obračunava se prema vremenu provedenom u štrajku. Osnovica za izračun štrajkaške satnice je iznos važeće minimalne plaće u Republici Hrvatskoj, ako za to vrijeme član Sindikata nije primio nikakvu drugu naknadu, kao štrajkašku sindikalnu naknadu za vrijeme provedeno u štrajku.

Sredstva štrajkaškog fonda iz ovoga članka mogu koristiti samo članovi STH koji plaćaju članarinu najmanje godinu dana.

Glavni odbor STH donosi odluku o financiranju štrajka iz ovoga fonda, a koji organizira STH u skladu sa zakonom.

RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak 20.

Raspolaganje i korištenje sredstava i imovine STH temelji se na načelu neotuđivosti imovine.

Pokretnom i nepokretnom imovinom raspolažu tijela STH.

Prenošenje osnovnih i drugih sredstava bez naknade, može se obavljati samo unutar ureda STH.

Izuzetno se osnovna sredstva i druga sredstva mogu prodati ili otpisati i to temeljem odluke Izvršnog odbora STH i sukladno zakonskim propisima, a temeljem prijedloga Povjerenstva za popis imovine, potraživanja i obveza STH.

Članak 21.

Radi pravilnoga korištenja imovine, financijskih, osnovnih i drugih sredstava u STH i podružnicama, obvezno se vodi evidencija o pokretnoj i nepokretnoj imovini. Najmanje jedanput godišnje na kraju godine se provodi godišnji Popis dugotrajne imovine, novca, potraživanja i obveza STH, te sastavlja Zapisnik o popisanom stanju i stanju u poslovnim knjigama STH. Povjerenstvo za popis daje prijedlog za otpis ili prodaju dugotrajne imovine koja se zbog dotrajalosti ili oštećenja ne upotrebljava i stavlja izvan upotrebe, pri čemu se mora voditi briga o načinu otpisa i odlaganja (posebno o elektronskoj ili sličnoj imovini).

FINANCIJSKO I MATERIJALNO POSLOVANJE

Članak 22.

Financijsko-materijalno poslovanje tijela STH obuhvaća:

 • organizacija administrativno-računovodstvenoga poslovanja (prikupljanje prihoda, naplata članarine i isplate članovima sindikata, te ostale isplate STH),

 • blagajničko-knjigovodstveno poslovanje,

 • izradu polugodišnjeg i završnoga godišnjega financijskog izvještaja,

 • izradu bilješki uz financijske izvještaje,

 • izradu i izvršenje financijskoga plana prihoda i rashoda,

 • samoprocjenu STH prema zakonu i Pravilniku.

Članak 23.

Sukladno Statutu STH, planovi prihoda i rashoda sindikalnih podružnica u pravilu se donose najkasnije do 1. prosinca za sljedeću godinu, na skupštinama sindikalnih podružnica, odnosno najkasnije do 15. prosinca na Glavnom odboru STH za konsolidirani plan prihoda i rashoda STH.

Plan prihoda i rashoda, kao i rebalans plana, donosi Glavni odbor STH sukladno Statutu i ovom Pravilniku.

Članak 24.

Osoba odgovorna za financijsko-materijalno poslovanje STH u cjelini, kao jedne pravne osobe, je predsjednik/ca sindikata.

Osobe odgovorne za financijsko-materijalno poslovanje sindikalne podružnice su sindikalni povjerenik i član povjereništva ovlašteni za raspolaganje sredstvima sindikalne podružnice.

Nadležna tijela sindikalnih podružnica dužna su odlukom imenovati osobe koje raspolažu novčanim sredstvima na žiro-računu. Odluku o imenovanju ovlaštenih osoba nadležna tijela sindikalnih podružnica dužna su dostaviti u STH najkasnije u roku 10 dana od dana donošenja odluke.

Predsjednik/ca STH može raspolagati sredstvima i izvan usvojenoga plana prihoda i rashoda, ali do iznosa koji se utvrđuje posebnom odlukom Glavnog odbora STH.

Članak 25.

Predsjednik/ca STH i sindikalni povjerenici sindikalnih podružnica, obvezni su upoznati nadzorne odbore i ostala nadležna tijela STH i sindikalnih podružnica i članstvo s korištenjem sredstava, najmanje jedanput godišnje na sjednicama Glavnog odbora STH i izvještajnim skupštinama sindikalnih podružnica.

O navedenim izvještajima nadzorni odbori i ostala nadležna tijela sastavljaju zapisnike i dostavljaju u ured STH najkasnije u roku 10 dana od dana održavanja izvještajne skupštine, sjednice Nadzornog odbora sindikalne podružnice i Glavnog odbora STH.

NADZOR FINANCIJSKO- MATERIJALNOGA POSLOVANJA STH I SINDIKALNIH PODRUŽNICA

Članak 26.

Nadzorni odbor STH neposredno nadzire i kontrolira ostvarivanje utvrđene financijske politike, razmatra njezino ostvarivanje, te predlaže kako je poboljšati.

Nadzorni odbor STH sastaje se najmanje dva puta godišnje.

Nadzorni odbor dužan je rezultate svojih nalaza priopćiti članovima Glavnog odbora STH.

Članak 27.

Nadzorni odbor sindikalne podružnice ostvaruje svoju funkciju iz članka 26. ovoga Pravilnika, a rezultate priopćava Skupštini sindikalne podružnice.

Članak 28.

U slučaju kada podružnica prestane postojati ili po odluci Nadzornog odbora STH, sindikalni je povjerenik/ca dužan/na sva sredstva sa žiro-računa podružnice prenijeti na žiro-račun STH. Svu imovinu sindikalne podružnice, pečat i dokumentaciju, također je dužan predati u STH.

Ako to ne učini povjerenik/ca, predsjednik/ca STH donosi odluku o gašenju računa podružnice i prebacivanju sredstava.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

O dodjeljivanju sredstava STH prema odredbama ovoga Pravilnika odlučuju Glavni odbor i Izvršni odbor STH.

Članak 30.

Za sve što nije regulirano Statutom STH, odnosno ovim Pravilnikom i Pravilnikom o korištenju pripadajućega dijela članarine koja ostaje u sindikalnoj podružnici, primjenjivat će se zakonski propisi i odluke tijela STH.

Predsjednica STH:

Zlatica Štulić