Loading...
Plaće i materijalna prava

PLAĆA I MATERIJALNA PRAVA

 

Zakon o minimalnoj plaći u RH

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_118_2332.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_11_120_2068.html

 

Uredba o visini minimalne plaće u RH

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_10_122_1874.html