Loading...
Pravna stajališta i mišljenja

Ovršni zakon

“Narodne novine” br. 112/2012., 25/2013., 93/2014., 55/2016., 73/2017., 131/2020.

Izuzimanje od ovrhe
Članak 172.

Izuzeti su od ovrhe:
1. primanja po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete
nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka
radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog
smrti davatelja uzdržavanja,
2. primanja po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema
propisima o invalidskom osiguranju,
3. primanja po osnovi socijalne skrbi,
4. primanja po osnovi privremene nezaposlenosti,
5. primanja po osnovi doplatka za djecu, osim ako posebnim
propisom nije drukčije određeno,
6. primanja po osnovi stipendije i pomoći učenicima i studentima,
7. naknada za rad osuđenika, osim za tražbine po osnovi
zakonskoga uzdržavanja te za tražbine naknade štete prouzročene
kaznenim djelom osuđenika,
8. primanja po osnovi odličja i priznanja,
9. rodiljne i roditeljske novčane potpore, osim ako posebnim
propisom nije drugačije određeno,
10. utvrđeni iznosi za uzdržavanje djeteta uplaćeni na poseban
račun kod banke,
11. naknada troškova za službeno putovanje i naknada troškova
prijevoza na posao i s posla do propisanih iznosa do kojih se ne
smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada,
12. dar za djecu do 15. godine života i potpore za novorođenče do
propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima
po osnovi od nesamostalnog rada,
13. naknada za saniranje posljedica štete od katastrofa i
elementarnih nepogoda,
14. potpore zbog invalidnosti radnika i neprekidnog bolovanja
radnika duljeg od 90 dana, potpore za slučaj smrti radnika i smrti
člana uže obitelji radnika, do propisanih iznosa do kojih se ne
smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada,
15. novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane
radnika, prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor
i sl.), novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog
nagrađivanja radnika, nagrade radnicima za navršene godine
radnog staža do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju
oporezivim primicima,
16. sredstva koja se uplaćuju namjenski, u svrhu provedbe
projekata dodjelom bespovratnih sredstava odnosno potpore ili
nancijskih instrumenata, koji se nanciraju iz nacionalnih
sredstava i/ili proračuna Europske unije, osim u slučaju ovrhe od
strane davatelja potpore,
17. novčane naknade žrtvama kaznenih djela nasilja počinjenih s
namjerom,
18. dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu i inozemstvu,
dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu i inozemstvu i dnevnice za
službene putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz
proračuna Europske unije radi obavljanja poslova njihovih radnih
mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca do propisanih iznosa do
kojih se ne smatraju oporezivim primicima,
19. pomorski dodatak i pomorski dodatak na brodovima
međunarodne plovidbe do propisanih iznosa do kojih se ne
smatraju oporezivim primicima,
20. naknada za pričuvnike pozvane na izvršavanje vojne obveze,
21. sindikalne socijalne potpore koje članovima sindikata na
temelju važećih propisa isplaćuje sindikat,
22. sredstva predstavnika nacionalnih manjina koja se koriste za
ostvarivanje manjinskih prava, sukladno odredbama ustavnog
zakona kojim se uređuju prava nacionalnih manjina, ako su
isplaćena na poseban račun za tu namjenu, vode se odvojeno od
sredstava te osobe i izuzeta su od ovrhe, osim ovrhe u svezi s
obavljanjem djelatnosti vezane za ostvarivanje manjinskih prava,
23. nagrade učenicima i studentima te troškovi sunanciranja
kupnje udžbenika učenicima,
24. sportske stipendije za sportaše s invaliditetom,
25. ostala primanja izuzeta od ovrhe po posebnim propisima.