O nama Što je STH Ured Zagreb Ured Osijek Ured Rijeka Ured Split Udruženi u SSSH/Teritirijalni uredi SSSH
Dokumenti Deklaracije Tijela
Općenito Sindikalni povjerenici
Granski kolektivni ugovor Kućni kolektivni ugovori
Pravna stajališta i mišljenja Plaće i materijalna prava Pošalji upit
Statut Pravilnik o financiranju
Dan trgovaca Deklaracija o objedinjavanju sindikata u RH
Skupština Statutarna komisija Nadzorni odbor Glavni odbor Izvršni odbor Predsjednica
MINIMALNA PLAĆA U RH PRAVILNIK O POREZU NA DOHODAK

STATUT

Temeljem odredbe članka 32. Statuta Sindikata trgovine Hrvatske, Glavni odbor, na sjednici održanoj 9. studenog 2010.godine, utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Sindikata trgovine Hrvatske.

Pročišćeni tekst Statuta sadrži osnovni tekst usvojen na 5. skupštini Sindikata trgovine Hrvatske, održanoj 07.10.2006.g, Izmjene i dopune Statuta usvojene na Izvanrednoj sjednici Glavnog odbora održanoj dana 24. svibnja 2010.g. i Izmjene i dopune Statuta usvojene na 6. skupštini Sindikata trgovine Hrvatske održanoj 15. listopada 2010.g.

PROČIŠĆENI TEKST STATUTA
SINDIKATA TRGOVINE HRVATSKE
I
OPĆE ODREDBE
Članak 1.

 1. Sindikat trgovine Hrvatske (u daljnjem tekstu: STH) je demokratska, interesna, samostalna udruga, koju čine dragovoljno učlanjeni radnici iz djelatnosti: trgovine, usluga u prometu, poslovnih i intelektualnih usluga, ekonomskih, organizacijskih i tehnoloških usluga, lutrija, kladionica, velesajamskih usluga i drugih djelatnosti, pripadnici svih narodnosti, svih političkih i vjerskih uvjerenja, udruženi radi zaštite i promicanja općih, profesionalnih, ekonomskih i socijalnih interesa.
 2. STH je nezavisan od bilo kakvog utjecaja države, religije i političkih stranaka.
 3. STH je udružen u Savez samostalnih sindikata Hrvatske ( u daljnjem tekstu: SSSH ), te pripada Međunarodnoj sindikalnoj mreži, UNI-ju - Union network international, koja pripada Međunarodnoj konfederaciji sindikata (ITUC).
 4. Puni naziv Sindikata je: SINDIKAT TRGOVINE HRVATSKE.
 5. Skraćeni naziv je: STH
 6. U pravnome prometu Sindikat može upotrebljavati i naziv na engleskome jeziku: Commercial trade Union of Croatia, koji se upotrebljava uz naziv na hrvatskome jeziku.
 7. Sjedište STH je u Zagrebu, Trg kralja Petra Krešimira IV, broj 2.
 8. STH je pravna osoba i djeluje na čitavome području Republike Hrvatske.

Članak 2.

 1. Pečat STH je okruglog oblika, promjera 3 cm, obodno ispisan nazivom i sjedištem Sindikata, sa znakom vage u sredini.
 2. Pečati podružnica izgledom su identični pečatu STH, sa nazivom podružnice i sjedištem podružnice unutar pečata.

Članak 3.

 1. Svrha utemeljenja STH je:
  1. zaštita i promicanje gospodarsko-socijalnih interesa članova,
  2. sklapanje kolektivnih ugovora,
  3. postignuće i osiguranje prava suodlučivanja radnika u društvima,
  4. organiziranje industrijskih akcija, uključujući i štrajk.

Članak 4.

 1. Poslovi i djelatnosti kojima se ostvaruje svrha utemeljenja su:
  1. zaštita prava radnika iz rada i na temelju rada od svake samovolje,
  2. zalagati se za povećanje plaća kroz kolektivno pregovaranje, te u tu svrhu provoditi sindikalne akcije;
  3. pregovarati s poslodavcima radi sklapanja kolektivnih ugovora;
  4. zastupati interese i zahtjeve članova Sindikata trgovine Hrvatske pred nadležnim tijelima i institucijama, kao i pred međunarodnim institucijama;
  5. besplatno zastupati i štititi interese članstva u sporovima, a poglavito u onima koji nastaju zbog djelovanja u korist Sindikata;
  6. besplatno zastupati prava i štititi interese članstva u sporovima koji nastaju na osnovi rada,
  7. raditi na organiziranju pomoći, radi jačanja sindikalne solidarnosti u slučaju nezaposlenosti, bolesti, smrti i sl.;
  8. putem tiska i ostalih sredstava javnog informiranja utjecati na javno mnijenje, u korist rješavanja svih problema koji se tiču radnika;
  9. u suradnji s drugim sindikatima poticati najveće moguće jedinstvo u rješavanju zajedničkih zahtjeva;
  10. širiti djelatnost za zaštitu potrošača;
  11. boriti se za zdraviji ljudski okoliš.

II
ČLANSTVO U STH – PRAVA I OBVEZE
Članak 5.

 1. Članom/icom STH može postati svaki/a radnik/ca iz djelatnosti trgovine, usluga u prometu, poslovnih i intelektualnih usluga, ekonomskih, organizacijskih i tehnoloških usluga, lutrija i kladionica, velesajamskih usluga i drugih djelatnosti, koji dragovoljno potpiše pristupnicu STH kojom potvrđuje prihvaćanje svih odredbi ovoga Statuta i svih drugih odluka nadležnih sindikalnih tijela.
 2. Članstvo se potvrđuje izdavanjem iskaznice, temeljem koje član ostvaruje sva prava zajamčena ovim Statutom.
 3. Oblik, veličinu i sadržaj iskaznice utvrđuje Glavni odbor svojom odlukom.
 4. Član/ica je dužan, na zahtjev, dokazati članstvo.
 5. Prije istupanja iz članstva, član/ica je dužan/na vratiti člansku iskaznicu koja je vlasništvo Sindikata.

Članak 6.

 1. Prijava za pristup u članstvu vrši se, u pravilu, preko sindikalnog/ne povjerenika/ce u društvu.
 2. Nezaposleni, učenici, studenti i radnici sindikalno neorganizirani prijavljuju se preko regionalnih ureda, ili ureda SSSH, ili ispunjavanjem pristupnice preko interneta.
 3. Prijam u članstvo može biti uskraćen, ili opozvan, ako je to u interesu STH.
 4. U članstvo ne smije biti primljena osoba koja svojim ponašanjem, činjenjem ili nečinjenjem štiti nečovječnost, kao ni osobe koje su članovi protivničke organizacije, te osobe koje su članice saveza i udruženja koji su svojim stavom i aktivnošću neprijateljski raspoloženi prema sindikatima.
 5. Protiv odbijanja učlanjenja nezadovoljna osoba može se žaliti Glavnom odboru. Odluka Glavnog odbora je konačna.
 6. Isključeni članovi sindikata mogu biti ponovno primljeni u članstvo uz posebnu molbu koju upućuju Glavnom odboru. Molba mora biti pisana. Ponovno učlanjivanje smatra se novim članstvom.
 7. Članovi kojima je prestalo članstvo radi neplaćanja članarine, mogu ponovno postati članovima preko sindikalne podružnice, regionalnog ureda, ili ureda SSSH.
 8. Prestankom radnog odnosa, ne prestaje automatski članstvo u Sindikatu.
 9. Pridruženi član/ica STH može postati sindikalna organizacija čiji članovi nisu članovi STH. Vrijeme trajanja pridruženoga članstva i iznos članarine utvrđuje se ugovorom koji potvrđuje Republički odbor. Sindikalna organizacija sa statusom pridruženoga člana ima samo ona prava koja su utvrđena ugovorom o pridruživanju.
 10. Sindikat trgovine Hrvatske dužan je štititi podatke iz evidencije članova podružnice, te ih smije prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo na način određen Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Članak 7.

 1. Član/ica STH je dužan/na:
  1. pridržavati se Statuta STH i svih odluka nadležnih sindikalnih tijela;
  2. redovito plaćati članarinu, koja se obračunava i usteže od plaće i naknade plaće, ili je osobno uplaćivati;
  3. aktivno sudjelovati u akcijama Sindikata.

Članak 8.

 1. Većinski vlasnik/ca društva, članovi uprave društva i vlasnik/ca obrta ne mogu biti članovi STH.
 2. Članu STH na odsluženju ili dosluženju vojnoga roka ne prestaje članstvo, a njegova prava i obveze za to vrijeme miruju.

Članak 9.

 1. Članstvo u STH prestaje:
  1. svojevoljnim istupanjem člana/ice uz pisanu izjavu da više ne želi biti član/ica STH, uz prethodno izmirenje svih obveza na osnovi sindikalnog kredita/pozajmice, kase uzajamne pomoći, ili neke druge obveze, uz obvezno vraćanje članske iskaznice – istup iz članstva;
  2. ako bez valjanog razloga tri mjeseca u tijeku godine ne plati članarinu – brisanje iz članstva;
  3. ako je odlukom nadležnoga tijela isključen iz članstva STH – isključenje.

Članak 10.

 1. Člana/icu STH iz članstva može isključiti povjereništvo podružnice ili Glavni odbor, ako je očigledno ili se dokaže da je član/ica:
  1. raspolagao/la sindikalnom članarinom suprotno odredbama Statuta, Pravilnika o financiranju i financijsko-materijalnom poslovanju sindikalnih podružnica i Sindikata trgovine Hrvatske, Pravilnika o korištenju pripadajućeg dijela članarine koja ostaje u sindikalnoj podružnici, odluka i zaključaka tijela Sindikata, ili na drugi način povrijedi Statut;
  2. pronevjerio sindikalnu imovinu;
  3. djeluje u organizaciji koja se neprijateljski odnosi prema Sindikatu
  4. odbije sudjelovati, neopravdano se ne odaziva na pozive ili ometa obavljanje aktivnosti i posebne akcije koje provodi Sindikat;
  5. ako ne provodi ili se protivi valjano donijetim odlukama nadležnih tijela Sindikata.
  6. Nadležno tijelo STH dužno je članu/ici predati pisanu odluku o isključenju.
  7. Odluku o isključenju iz članstva donosi povjerenik/ca ili povjereništvo sindikalne podružnice, ili Izvršnii odbor STH.
  8. Na odluku o isključenju član ima pravo žalbe Izvršnom odboru STH u roku osam dana od dana primitka odluke u pisanom obliku
  9. Izvršni odbor dužan je donijeti odluku o žalbi u roku mjesec dana i predati je članu u pisanom obliku.
  10. Odluka Izvršnog odbora je konačna.

Članak 11.

 1. Prava člana koja jamči Sindikat:
  1. Pomoć i zaštitu u ostvarivanju prava na rad, prava iz rada i na osnovi rada,
  2. besplatna pravna pomoć i zaštita u društvu, pred sudom i državnim tijelima,
  3. birati i biti biran/a u sva tijela Sindikata,
  4. kontrolirati rad svih sindikalnih tijela i rukovodstva Sindikata, s pravom pokretanja inicijative za njihov opoziv, uz obrazloženje,
  5. sindikalno se obrazovati i osposobljavati,
  6. biti obaviješten/a o svim pitanjima iz područja rada i zadataka Sindikata,
  7. biti nagrađen/na za sindikalni rad nagradama i priznanjima koja dodjeljuje Sindikat,
  8. koristiti sva druga prava utvrđena aktima i odlukama Sindikata, ili o kojima se posebno dogovore članovi Sindikata.

III
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA STH
Članak 12.

 1. Sindikalna podružnica je temeljni oblik unutarnjeg organiziranja STH, i nema pravnu osobnost.
 2. Sindikalna podružnica se organizira na razini jednog ili više društava, ustanova, zadruga i dr.
 3. Sindikalnu podružnicu čine svi članovi Sindikata unutar jednog ili više društava.
 4. Sindikalna podružnica broji najmanje pet članova Sindikata.
 5. Evidencija članova vodi se u podružnici i u Sindikatu.
 6. Odluku o osnivanju, odnosno prestanku rada sindikalne podružnice, donosi Izvršni odbor na temelju održane skupštine podružnice.
 7. Organizaciju sindikalne podružnice utvrđuje Skupština sindikalne podružnice odlukom o organizaciji i načinu rada podružnice.
 8. Sindikalna podružnica koristi pečat okruglog oblika sa tekstom: Sindikat trgovine Hrvatske, sindikalna podružnica ( naziv podružnice) sa sjedištem. U sredini pečata nalazi se znak STH.

Članak 13.

 1. Osim sindikalne podružnice kao temeljnog oblika organiziranja Sindikata, radnici se mogu učlaniti u Sindikat individualno, dostavljanjem pristupnice u Regionalne urede i Ured STH te urede SSSH.
 2. Članarina za individualne članove određuje se sukladno članku 5. Pravilnika o financiranju i financijsko-materijalnom poslovanju sindikalnih podružnica i tijela Sindikata trgovine Hrvatske.
 3. Individualni članovi svoja prava s naslova članstva u STH ostvaruju u Regionalnim uredima i Uredu STH ili uredima SSSH.

Članak 14.

 1. Sindikalna podružnica, kao temeljni oblik unutarnjeg organiziranja Sindikata, ima ovlaštenja u pravnome prometu za sklapanje svih vrsta ugovora iz djelatnosti Sindikata, osim ugovora o prometu nekretninama.
 2. Sindikalna podružnica ima žiro-račun za obavljanje novčanog poslovanja koji je podračun Sindikata. Podružnice sa 30 i manje članova, te podružnice utvrđene odlukom Glavnog odbora STH cijeli iznos članarine uplaćuju na žiro račun STH. Podružnice čiji se broj članova smanji ispod 30 članova cijeli iznos članarine također uplaćuju na žiro račun STH.
 3. Sredstva na žiro-računu podružnice imovina su Sindikata trgovine Hrvatske.
 4. Sindikalna podružnica može sklapati pojedine vrste ugovora u pravnom prometu do visine šestomjesečnoga priliva svoga dijela članarine. Za sklapanje ugovora koji prelaze visinu šestomjesečnog dijela članarine potrebna je prethodna suglasnost predsjednika/ce Sindikata.
 5. Sindikalni/a povjerenik/ca dužan/na je Sindikatu dostaviti broj žiro-računa podružnice i karton sa ovlaštenim potpisnicima.
 6. U slučaju sumnje u raspolaganje sredstvima na žiro-računu podružnice protivno Pravilniku o financiranju i financijsko-materijalnom poslovanju sindikalnih podružnica i tijela Sindikata trgovine Hrvatske i Pravilniku o korištenju pripadajućeg dijela članarine koja ostaje u sindikalnoj podružnici, predsjednik/ca Sindikata ima pravo zabraniti raspolaganje sredstvima do završetka kontrole i nalaza Nadzornog odbora STH ili revizora koga odredi predsjednik/ca Sindikata i zatvoriti žiro račun podružnice, a sredstva prebaciti na žiro račun STH. Podružnica je dužna svu dokumentaciju o financijsko- materijalnom poslovanju staviti na uvid Nadzornom odboru Sindikata ili revizoru/ici koga/ju odredi predsjednik/ca Sindikata.
 7. Sindikalnu podružnicu u pravnom prometu zastupa sindikalni/a povjerenik/ca, te snosi svu odgovornost za eventualne posljedice iz pravnog prometa. U slučaju njegove/njezine spriječenosti, podružnicu zastupa i predstavlja njegov/a zamjenik/ca, osoba koju odredi povjereništvo ili predsjednik/ca STH.
 8. Sindikalna podružnica prestaje s radom: - kad se broj članova podružnice smanji ispod pet, - u slučaju udruživanja dviju ili više podružnica STH, - u drugim slučajevima kada to odluči Izvršni odbor STH.
 9. U slučaju prestanka postojanja sindikalne podružnice ili bilo kojeg tijela pri kojem se vode sredstva podružnice, imovinu preuzima Sindikat u cijelosti.
 10. Ako u stečajnom ili likvidacijskom postupku društva sindikalna podružnica prestane postojati, odlukom predsjednika/ce Sindikata zatvara se žiro- račun podružnice i sva sredstva se prenose na žiro- račun Sindikata.
 11. Svu ostalu imovinu, dokumente i pečat sindikalni/a povjerenik/ca dužan/na je predati Sindikatu.

Članak 15.

 1. Sindikalna podružnica radi poglavito na:
  1. unapređenju i zaštiti materijalnoga položaja radnika, ostvarenju odgovarajućih zarada i za radnike stimulativne podjele dobiti,
  2. poboljšanju uvjeta rada, zaštiti na radu i zdravoj radnoj i životnoj okolini,
  3. ostvarivanju i zaštiti prava iz rada i na osnovi rada, uključujući zastupanje članova u radnim sporovima,
  4. nadzoru primjene kolektivnog ugovora i drugih akata kojima su uređena prava i obveze iz radnog odnosa,
  5. ostvarivanju prava na suodlučivanje,
  6. osiguravanju slobode i uvjeta rada sindikalnoga djelovanja u društvu,
  7. organiziranju povoljnijih nabavki osnovnih životnih potrepština,
  8. organiziranju kase uzajamne pomoći,
  9. drugim pitanjima od interesa za radnike.

Članak 16.

 1. U sklopu jednoga društva zbog djelotvornijega rada, a u ovisnosti o konkretnim okolnostima, mogu se formirati dvije ili više podružnica. Tada su povjereništva dužna uskladiti aktivnosti glede jedinstvenoga i zajedničkoga nastupa prema poslodavcu. U slučaju spora arbitrira Izvršni odbor.
 2. U složenim i povezanim sustavima može se organizirati jedna podružnica ili za svako društvo zasebna podružnica.
 3. U slučaju iz 1.i 2. st. ovoga članka kada djeluje više podružnica, one dogovorno utvrđuju pitanja od zajedničkog interesa i načine njihova rješavanja.
 4. Radi koordinacije rada tri i više podružnica konstituira se Koordinacijski odbor kojega čine glavni povjerenici svih podružnica u društvu. Odluku o konstituiranju Koordinacijskog odbora i izboru predsjednika/ce Koordinacije donose glavni povjerenici na konstituirajućoj sjednici. Odlukom se utvrđuje sastav Koordinacijskog odbora, predsjednik/ca, sadržaj rada.

Članak 17.

 1. Skupština je najviše tijelo sindikalne podružnice, a čine ga svi članovi Sindikata u podružnici, odnosno delegati izabrani po dijelovima procesa rada u podružnici. Broj delegata određuje povjereništvo sindikalne podružnice svojom odlukom.
 2. Skupština se može održati ako je prisutno najmanje 10 % članova Sindikata, ili nadpolovična većina delegata.
 3. Skupština se redovito održava svake četiri godine.
 4. Skupština podružnice svake godine na godišnjoj skupštini, a prema potrebi i češće, ocjenjuje rad sindikalnoga povjereništva, ili povjerenika/ce, te ocjenjuje hoće li im i dalje ukazati povjerenje.
 5. Ako na skupštini bude iskazano nepovjerenje povjereniku/ci, cijelom povjereništvu ili više od 1/3 članova povjereništva, novi izbor povjerenika/ce ili cijelog povjereništva će se održati na istoj skupštini, ili u roku od 30 dana na novoj skupštini, koju je dužna sazvati predsjednik/ca.
 6. Izvanrednu skupštinu je povjereništvo ili povjerenik/ca dužno sazvati na prijedlog 1/3 članova sindikalne podružnice u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga u pisanom obliku. Ako to ne učine u ostavljenom roku, u sljedećih 30 dana izvanrednu skupštinu će sazvati predsjednik/ca Sindikata.
 7. Predsjednik/ca Sindikata ima pravo sazvati izvanrednu skupštinu podružnice kada povjerenik/ca ili povjereništvo ne rade prema Statutu, Pravilniku o financiranju i financijsko-materijalnom poslovanju sindikalnih podružnica i tijela STH, Pravilniku o korištenju pripadajućeg dijela članarine koja ostaje u podružnici, odlukama i uputama predsjednika/ce Sindikata.
 8. Skupština sindikalne podružnice:
  1. donosi odluku o organizaciji i načinu rada sindikalne podružnice,
  2. razmatra i prihvaća izvješće o radu povjereništva i podružnice u proteklom razdoblju,
  3. bira i razrješava glavnog povjerenika i članove povjereništva,
 9. bira članove nadzornog odbora u podružnicama sa više od 30 članova,
 10. ističe kandidate za tijela STH.
 11. Povjereništvo, odnosno povjerenik/ca, dužno/a je sazvati skupštinu u slučajevima kada je potrebno izjašnjenje članstva za pojedine odluke, te kad to zahtijeva više od polovice članova podružnice. Skupštinu saziva i vodi glavni/a povjerenik/ca. Iznimno, skupštinu može sazvati predsjednik/ca STH.
 12. Ako se u podružnici ne može izabrati povjerenik/ca ili povjereništvo iz bilo kojeg razloga, predsjednik/ca Sindikata će imenovati sindikalnog/u povjerenika/cu ili predstavnika/cu koji će zastupati radnike kod poslodavca. Imenovani/a sindikalni/a predstavnik/ca ima sva prava i obveze sindikalnog/e povjerenika/ce koja proizlaze iz odredbi Zakona o radu i ovoga Statuta.

Članak 18.

 1. Sindikalno povjereništvo ili povjerenik/ca, je tijelo sindikalne podružnice koje se bira tajnim ili javnim glasovanjem na skupštini podružnice na način utvrđen pravilima STH.
 2. Broj članova povjereništva koje uživa zaštitu utvrđenu Zakonom o radu za trajanja mandata, utvrđuje se analognom primjenom odredaba Zakona o radu kojima se uređuje broj članova radničkoga vijeća, u odnosu na broj članova Sindikata.
 3. Ako povjereništvo ima tri ili više članova, glavni/a povjerenik/ca je član povjereništva koji je dobio najveći broj glasova.
 4. Glavni/a sindikalni/a povjerenik/ca predstavlja sindikalnu podružnicu u odnosu prema trećima.
 5. Ista osoba može biti birana za glavnog/u sindikalnog/u povjerenika/cu neograničeni broj puta.
 6. Glavni/a sindikalni/a povjerenik/ca provodi odluke i zaključke skupštine i povjereništva sindikalne podružnice i tijela Sindikata, a odgovara za svoj rad povjereništvu i skupštini sindikalne podružnice, te tijelima STH.
 7. Glavnom/oj povjereniku/ici za njegov/njezin rad može se utvrditi naknada sukladno Pravilniku o korištenju pripadajućega dijela članarine koja ostaje u sindikalnoj podružnici.
 8. Mandat glavnog/e povjerenika/ce i povjerenika dijelova procesa rada traje četiri godine.
 9. Član/ica povjereništva može biti opozvan/a prije isteka mandata ako:
  1. ne sudjeluje aktivno u radu povjereništva,
  2. ne štiti interese članova Sindikata,
  3. grubo krši odredbe Statuta, Pravilnika o financiranju i financijsko- materijalnom poslovanju sindikalnih podružnica i tijela STH te Pravilnika o korištenju pripadajućega dijela članarine koja ostaje u sindikalnoj podružnici.
 10. Zahtjev za opoziv može podnijeti pojedini član/ica ili grupa članova podružnice, a dostavlja se u pisanom obliku povjereništvu. Povjereništvo je dužno odlučiti o zahtjevu u roku od 30 dana i obavijestiti podnositelje zahtjeva o odluci. Ako su navodi u zahtjevu za opoziv točni, povjereništvo je dužno sazvati i održati izvanrednu skupštinu u roku od 15 dana, računajući od dana donošenja odluke po zahtjevu.
 11. Ako se broj članova povjereništva izabranih na skupštini iz bilo kojeg razloga smanji ispod 50 % članova (ili manje od tri člana), povjereništvo je dužno u roku od 30 dana sazvati izvanrednu skupštinu i izabrati novo povjereništvo.
 12. Sindikalno povjereništvo, ili povjerenik/ca, organizira aktivnosti novog učlanjivanja i djeluje osobito na ostvarivanje zadataka podružnice utvrđenih u članku 15. ovog Statuta.
 13. Sindikalni/a povjerenik/ca, odnosno povjereništvo, osobito radi na:
  1. zaštiti prava radnika iz rada i na osnovi rada,
  2. prikupljanju podataka potrebnih radi pregovaranja i sklapanja kolektivnog ugovora i pri utvrđivanju viška radnika,
  3. ovlašten je za potpisivanje kolektivnog ugovora na razini društva uz punomoć predsjednika/ce Sindikata,
  4. pregovaranju o kriterijima za utvrđivanje tehnološkoga viška i načinu njegova rješavanja,
  5. kontroli primjene zakona, pravilnika i ugovora o radu kojima su utvrđena prava radnika,
  6. poboljšanju uvjeta rada, zaštite na radu i brige za radnu okolinu,
  7. učlanjivanju novih članova i brine o redovitoj i urednoj uplati sindikalne članarine, dostavlja službi obračuna plaće zahtjev sa popisom članova kojima se treba obračunati članarina kao i imena radnika koji su prestali biti članovi, kojima se prestaje obračunavati članarina,
  8. provođenju odluka viših tijela Sindikata.

Članak 19.

 1. Radi ostvarivanja svojih prava članovi Sindikata najprije se obraćaju sindikalnom/oj povjereniku/ci u svojoj sindikalnoj podružnici.
 2. Povjerenik/ca je dužan/a inicijative i zahtjeve članova proslijediti nadležnim tijelima, a prema potrebi i tijelima Sindikata izvan društva i zahtijevati da se o njima donese odluka, te o rezultatu obavijestiti davatelja inicijative i podnositelja zahtjeva.
 3. Povjerenici i povjereništvo podružnice dužni su prema potrebi a na zahtjev članstva, obvezno sazvati sastanke s članovima Sindikata radi zauzimanja stavova u svezi s pojedinim pitanjima radi informiranja članova o realizaciji usvojenih zaključaka.

Članak 20.

 1. Radnici zaposleni u obrtima i kod malih poslodavaca u kojima se ne može organizirati podružnica, učlanjuju se kao članovi pojedinci izravno u Sindikat trgovine Hrvatske, u sjedištu u Zagrebu, ili preko regionalnih ureda STH i ureda SSSH.
 2. Članove pojedince zastupa i predstavlja kod poslodavca STH ili SSSH.

Članak 21.

 1. Nadzorni odbor vrši nadzor i kontrolu materijalno- financijskog poslovanja podružnice te daje prijedloge za poboljšanje raspolaganja sredstvima na temelju analiza i zapažanja.
 2. Nadzorni odbor obavlja nadzor nad imovinom i financijskim poslovanjem podružnice najmanje jednom godišnje i o tome podnosi izvješće skupštini podružnice.
 3. Članove Nadzornog odbora bira skupština sindikalne podružnice u podružnicama sa više od 30 članova
 4. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.
 5. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi povjereništva.
 6. Nadzorni odbor broji tri člana.

IV
OSTALI OBLICI ORGANIZIRANJA SINDIKATA
Članak 22.

Sukladno odluci Glavnog odbora mogu se utemeljiti posebni oblici organiziranja članova, čije bi povezivanje omogućilo dodatno sudjelovanje i skrb o posebnim skupinama- žene, mladež, invalidi i dr.

Članak 23.

 1. Radi što bolje komunikacije, koordinacije rada i usklađivanja stavova, članove Sindikata izvješćuje se o radu Sindikata.
 2. Glavni odbor STH može odlučiti o osnivanju stalnoga ili povremenoga glasila STH, radi potpunoga, pravodobnoga informiranja članova o aktivnostima Sindikata.

SINDIKAT TRGOVINE HRVATSKE
Članak 24.

 1. Tijela Sindikata trgovine Hrvatske su:
  1. Skupština
  2. Glavni odbor
  3. Izvršni odbor
  4. Nadzorni odbor
  5. Statutarna komisija
  6. Predsjednik/ca Sindikata.

Skupština
Članak 25.

 1. Najviše tijelo Sindikata trgovine Hrvatske, kojemu pripadaju sve ovlasti odlučivanja u granicama ovoga Statuta je Skupština.
 2. Skupština se treba održavati redovito svake četvrte godine.
 3. Odluku o datumu i mjestu održavanja Skupštine, kao i o broju delegata, donosi Glavni odbor, najkasnije dva mjeseca prije njenog održavanja.

Članak 26.

 1. Skupština Sindikata u pravilu, radi na općoj sjednici.
 2. Za rad Skupštine potrebna je nazočnost najmanje polovice broja delegata Skupštine, a odluke su pravovaljane, ako se za njih izjasni većina nazočnih članova Skupštine.

Članak 27.

 1. Izvanredna skupština Sindikata može se sazvati na inicijativu Glavnog odbora ili 1/3 članstva STH.
 2. Izvanrednu skupštinu imaju pravo sazvati Nadzorni odbor i Statutarna komisija, ako imaju valjanih dokaza da se u STH krše statutarne odluke ili postupa nezakonito.

Članak 28.

 1. Izvanrednu skupštinu STH saziva predsjednik/ca STH na temelju pisanog i obrazloženog zahtjeva.
 2. Izvanredna skupština se treba sazvati u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. Podnosilac zahtjeva dužan je pripremiti prijedlog dokumenata za Izvanrednu skupštinu.
 3. Ukoliko predsjednik/ca STH u zadanom roku ne sazove Izvanrednu skupštinu, to imaju pravo učiniti predsjednik/ca Statutarne komisije ili predsjednik/caNadzornog odbora. 4
 4. Broj delegata Izvanredne skupštine bira se sukladno članku 25.st.3. ovog Statuta.

Nadležnost Skupštine STH
Članak 29.

 1. Skupština STH:
  1. usvaja Statut STH, kao i njegove izmjene i dopune,
  2. donosi programske dokumente,
  3. ocjenjuje rezultate djelovanja STH temeljem izvješća o radu predsjednika/ce STH, Glavnog odbora, Statutarne komisije i Nadzornog odbora,
  4. bira predsjednika/cu STH, bira članove Statutarne komisije i Nadzornog odbora,
  5. donosi odluku o pripajanju, razdvajanju, ili prestanku rada STH,
  6. raspravlja i odlučuje o drugim pitanjima značajnim za STH.

Glavni odbor
Članak 30.

 1. Tijelo upravljanja STH između dviju skupština je Glavni odbor (GOS) STH.
 2. . Članovi Glavnog odbora po funkciji su: predsjednik/ca STH članovi Vijeća SSSH.
 3. Članovi Glavnog odbora Sindikata utvrđuju se prema sljedećim kriterijima koji moraju biti kumulativno ispunjeni:
  1. Član GOS-a je glavni/a povjerenik/ca najveće podružnice u županiji /regiji, osim ako podružnica iz istoga društva već nije zastupljena u GOS-u, u kom slučaju je član GOS-a glavni/a povjerenik/ca podružnice koja je po broju članova iduća po veličini.
  2. Ukoliko je u društvu organizirano više sindikalnih podružnica, tada član GOS-a može biti samo jedan/a glavni/a povjerenik/ca i to, u pravilu, iz najveće podružnice, ili glavni povjerenik, prema dogovoru do tri podružnice, ili glavni/a povjerenik/ca, prema odluci koordinacije više od tri podružnice.
  3. Prilikom utvrđivanja sastava i broja članova Glavnog odbora treba sse voditi računa o zastupljenosti djelantosti i to: maloprodaja, veleprodaja, velesajam, lutrija i kladionice, špedicija, i ostale djelatnosti.
 4. Glavni odbor broji najviše 21 član, a na konstituirajućoj sjednici će se utvrditi sastav i broj članova na prijedlog predsjednika/ce STH.

Članak 31.

 1. Glavni odbor se mora sastati najmanje dva puta godišnje.
 2. Sjednicama Glavnog odbora prisustvuju tajnik/ca STH, predsjednik/ca Statutarne komisije, izvršni/e tajnici/e iz regionalnih ureda i predsjednik/ca Nadzornog odbora, bez prava odlučivanja.
 3. Iznimno sjednica Glavnog odbora može se održati telefonskim putem.

Članak 32.

 1. Nadležnosti Glavnog odbora:
  1. osniva, koordinira, usmjerava i kontrolira rad sindikalnih podružnica,
  2. organizira i provodi sindikalne akcije,
  3. proučava i predlaže zakonska rješenja i mjere ekonomske i socijalne politike koje se odražavaju na materijalni i socijalni status članova STH,
  4. razmatra polugodišnji i završni račun STH,
  5. na prijedlog Statutarne komisije može poništiti odluke tijela sindikalne podružnice i koordinacije sindikalnih podružnica, koje nisu u skladu sa ovim Statutom i drugim aktima Sindikata,
  6. predlaže i provodi oblike osposobljavanja članova tijela Sindikata,
  7. bira zastupnike/ce u Vijeće Saveza samostalnih sindikata Hrvatske i zastupnike/ce za kongres Saveza samostalnih sindikata Hrvatske,
  8. inicira unapređivanje i izgradnju oblika informiranja članova o radu Sindikata, te o drugim pitanjima od interesa za članove,
  9. pokreće aktivnosti za razvoj društva, punu zaposlenost i sigurnost zaposlenja,
  10. pred nadležnim tijelima pokreće postupak i predlaže mjere za poboljšanje ekonomskih, socijalnih, tehničko-tehnoloških, ekoloških, obrazovno-kulturnih i drugih potreba članova Sindikata,
  11. priprema i saziva Skupštinu STH,
  12. između dviju skupštine bira predsjednika/cu STH, članove Statutarne komisije i Nadzornog odbora, u slučajevima njihova razrješenja, izglasavanja nepovjerenja, ostavke, prestanka članstva, smrti ili drugih razloga. Takve odluke prva iduća skupština mora potvrditi,
  13. donosi godišnji program rada,
  14. razmatra izvješće o svom radu i radu svojih tijela,
  15. donosi financijski plan i donosi periodične obračune i završni račun,
  16. dodjeljuje priznanja Sindikata zaslužnim članovima i podružnicama,
  17. donosi potrebne akte,
  18. raspisuje izbore za tijela Sindikata,
  19. na prijedlog predsjednika/ce imenuje i razrješava tajnika/cu STH, kao i članove komisija i radih grupa,
  20. obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti,
  21. utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta STH i Pravilnika o financiranju i financijsko-materijalnom poslovanju sindikalnih podružnica i tijela STH,
  22. utvrđuje pročišćeni tekst Statuta i Pravilnika o financiranju i financijsko-materijalnom poslovanju sindikalnih podružnica i tijela STH,
  23. utvrđuje iznos mjesečne članarine za pojedinačne članove sindikata,
  24. odlučuje o osnivanju regionalnih ureda, financiranju, broju izvršitelja i ovlaštenjima,
  25. odlučuje o osnivanju privremenoga ili stalnoga glasila STH,
  26. donosi odluku o utemeljenju organizacije mladeži, žena i dr.
  27. ovlašten je za nadzor financijskog poslovanja podružnice preko stručnih službi SSSH ili vanjskih stručnjaka,
  28. donosi odluku o pristupanju u članstvo ili istupanju iz članstva nacionalnim sindikalnim centralama i međunarodnim sindikalnim centralama,
  29. donosi odluku o financiranju udruga više razine i međunarodnih udruga.

Članak 33.

 1. Glavni odbor može, prema potrebi, sazvati konferenciju Sindikata radi razmatranja bitnih i aktualnih pitanja u interesu članstva.
 2. Odlukom o sazivanju konferencije, Glavni odbor utvrđuje dnevni red i sastav sudionika konferencije.

Izvršni odbor

Članak 34.

 1. Izvršni odbor je tijelo koje ima 11 članova, a potvrđuje ga Glavni odbor na konstituirajućoj sjednici.
 2. Članovi Izvršnog odbora su predsjednik/ca Sindikata, tajnik/ca sindikata, izvršni/e tajnici/e Sindikata i glavni/e povjerenici/e iz pet najvećih podružnica, članovi GOS-a.

Članak 35.

 1. Nadležnost Izvršnog odbora:
  1. provodi odluke i zaključke GOS-a
  2. donosi operativne odluke
  3. zauzima stajalište o pitanjima važnim za članstvo kada nije moguće zakazati i održati sjednicu GOS-a, o čemu je naknadno dužan izvijestiti GOS
  4. odobrava službena putovanja
  5. donosi odluku o nabavci osnovnih sredstava čija pojedinačna vrijednost prelazi 15.000,00 kn,
  6. donosi odluku o isključenju iz članstva STH
  7. donosi odluku o osnivanju odnosno prestanku rada sindikalne podružnice na temelju održane skupštine podružnice,
  8. odlučuje po izjavljenim žalbama,
  9. odlučuje u drugim slučajevima utvrđenim ovim Statutom.
 2. Izvršni odbor radi na sjednicama. Iznimno sjednica Izvršnog odbora može se održati telefonskim putem.

Nadzorni odbor

Članak 36.

 1. Nadzor nad financijskim poslovanjem i raspolaganjem imovinom STH obavlja Nadzorni odbor.
 2. Nadzorni odbor ima tri člana – predsjednika/cu i dva člana/ice, koje bira Skupština STH.
 3. Nadzorni odbor ima pravo, u svrhu regularnosti poslovanja, provesti kontrolu nad financijskim poslovanjem pojedine podružnice i poduzimati mjere.
 4. Nadzorni odbor dužan je najmanje jednom godišnje, a prema potrebi i češće, kontrolirati administrativno- financijske dokumente i regularnost svih troškova STH te predložiti Glavnom odboru poduzimanje odgovarajućih mjera.
 5. Nadzorni odbor postupa prema odredbama Pravilnika o financiranju i financijsko-materijalnom poslovanju sindikalnih podružnica i tijela Sindikata.

Statutarna komisija

Članak 37.

 1. Statutarna komisija ima predsjednika/cu i četiri člana/ice, koje bira Skupština STH.
 2. Nadležnosti Statutarne komisije:
  1. Tumačenje odredaba ovoga Statuta.
  2. Usklađivanje odluka i akata sindikalnih podružnica s odredbama Statuta STH.
  3. Usklađivanje Statuta STH s odlukama i statutima asocijacija u koje je STH udružen.

Predsjednik STH

Članak 38.

 1. Predsjednik/ca STH, a u njegovoj odsutnosti i spriječenosti tajnik/ca STH, odnosno po predsjedniku/ci ovlaštena osoba, predstavlja i zastupa STH u odnosima sa drugim sindikatima u zemlji i inozemstvu, pred državnim tijelima i međunarodnim institucijama i udrugama te prema trećim osobama u zemlji.
 2. Predsjednik/ca STH bira se na rok od četiri godine iz redova sindikalnih aktivista.
 3. Ista osoba može biti birana neograničeni broj puta za predsjednika/cu STH, a funkciju obavlja profesionalno, iznimno volonterski, o čemu odluku donosi Glavni odbor.
 4. Nadležnosti predsjednika/ce STH su sljedeće:
  1. predstavlja i zastupa STH, saziva sjednice Glavnog odbora i njima rukovodi,
  2. odgovoran/a je za provođenje odluka i zaključaka Izvršnog odbora i Glavnog odbora. Zajedno sa tajnikom/com, predsjednik/ca priprema sjednice i prijedloge odluka i zaključaka, te organizira njihovu provedbu,
  3. brine se i organizira provedbu programskih osnova i programa rada Glavnog odbora,
  4. inicira i koordinira aktivnosti tijela Sindikata,
  5. brine o suradnji i zajedničkoj aktivnosti s tijelima sindikata u Republici, kao i za međunarodnu suradnju,
  6. predsjednik/ca je naredbodavac za sredstva STH te odobrava isplatu sredstava do iznosa koji utvrdi Glavni odbor,
  7. obavlja druge poslove u skladu sa Statutom i odlukama Glavnog odbora,
  8. daje suglasnost na otkaz sindikalnom/oj povjereniku/ci,
  9. u slučaju kada u podružnici nema izabranog/u ili imenovanog/u sindikalnog/u povjerenika/cu, savjetovanje o namjeri otkaza ugovora o radu vrši se sa predsjednikom/com Sindikata.

Tajnik STH

Članak 39.

 1. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika/ce STH, zamjenjuje ga/ju tajnik/ca koji/a u tom slučaju, i predstavlja i zastupa STH u odnosima s drugim sindikatima u zemlji i inozemstvu, pred državnim tijelima i međunarodnim institucijama i udrugama te prema trećim osobama u zemlji.
 2. Tajnika/cu imenuje Glavni odbor na prijedlog predsjednika/ce. Mandat tajnika/ce traje četiri godine.
 3. Nadležnosti tajnika/ce su sljedeće:
  1. odgovoran/a je za organizacijsko funkcioniranje STH i pravno zastupa STH pred trećim osobama,
  2. priprema stručne prijedloge odluka i zaključaka i odgovoran/a je za njihovo provođenje,
  3. koordinira, saziva i provodi odluke i zaključke komisija i radnih tijela,
  4. prati zakone i propise i odgovoran/a je za usklađivanje organiziranosti i djelovanja STH sa istim.

TERITORIJALNI USTROJ

Članak 40.

 1. Radi efikasnije zaštite prava i interesa članova Sindikata na određenom području može se organizirati regionalni ured.
 2. Regionalni ured radi na zaštiti prava i interesa članstva te članovima pruža stručnu pomo?u ostvarivanju prava iz radnog odnosa. Regionalni ured koordinira sve aktivnosti sindikalnih podružnica regije.
 3. Regionalni ured osniva i ukida Glavni odbor odlukom kojom utvrđuje organizacijski ustroj, broj izvršitelja, financiranje i djelokrug rada ureda.

Članak 41.

 1. Regionalni uredi STH su:
  1. U Rijeci, Krešimirova 4, za Primorsko-goransku, Istarsku i Ličko-senjsku županiju;
  2. U Splitu, Marmontova 1, za Splitsko-dalmatinsku, Šibensko-kninsku , Dubrovačko-neretvansku i Zadarsku županiju;
  3. U Osijeku, Trg Ante Starčevića 10/II, za Osječko-baranjsku, Brodsko-posavsku, Požeško-slavonsku, Virovitičko-podravsku i Vukovarsko-srijemsku županiju.

V

DEMOKRATSKO DJELOVANJE STH

Članak 42.

 1. Sindikat samostalno vodi kadrovsku politiku.
 2. Tijela Sindikata moraju osigurati svojim članovima nesmetan rad i zaštititi ih od šikaniranja zbog njihovog sindikalnog rada i djelovanja.
 3. Mandat članova svih tijela Sindikata traje četiri godine i može se obnavljati bez ograničenja.
 4. Podružnica i tijela Sindikata donose zaključke i odluke, u pravilu natpolovičnom većinom članova nazočnih sjednici, ukoliko je nazočna većina članova tijela.

Članak 43.

 1. Provođenje Statuta STH i povjerenje članstva, osnova su za kandidiranje i izbor sindikalnih kadrova.
 2. Sva tijela i njihovi pojedini članovi su opozivi, ako su se ogriješili o Statut ili ako ne izvršavaju svoje obveze.
 3. Za nositelje funkcija mogu biti izabrani članovi STH kji su se istakli svojim radom u Sindikatu.
 4. Kandidati za odgovorne funkcije javno obrazlažu osobne poglede na ostvarivanje sindikalnoga programa i unapređivanje rada tijela za koje se kandidiraju.
 5. Sva tijela Sindikata su kolektivna tijela. Za usvojene odluke odgovaraju članstvu i tijelima koji su ih birali.
 6. U tijelima Sindikata odluke se donose javnim glasovanjem, ako Statutom nije propisano da se odluka donosi tajnim glasovanjem.

Članak 44.

 1. Izborni postupak mora osigurati članstvu neposredno biranje sindikalnoga rukovodstva u društvu.
 2. Funkcija glavnog/e povjerenika/ce u podružnici u pravilu se obavlja volonterski, a može se obavljati i profesionalno ili djelomično profesionalno, ovisno o broju članova Sindikata.

Članak 45.

Član/ica bilo kojega tijela Sindikata može uz pisano obrazloženje podnijeti ostavku na članstvo u tijelu.

Članak 46.

Tijelo iz kojega je neki čla/ica otišao/la ili dao/la ostavku, može provesti dodatni izbor novoga člana/ice. Ako se broj članova smanjio za trećinu, moraju se provesti novi izbori.

VI

ZAKLJUČIVANJE KOLEKTIVNIH UGOVORA

Članak 47.

 1. Sindikat trgovine Hrvatske zaključuje kolektivne ugovore u ime svojih članova. Predsjednik/ca može opunomoćiti sindikalnog povjerenika za potpisivanje kolektivnog ugovora društva.
 2. Kolektivni ugovori mogu se zaključiti na razini Republike Hrvatske, županije ili više županija i društva.
 3. Zaključeni kolektivni ugovor neposredno se primjenjuje i obvezuje potpisnike.

VII

INDUSTRIJSKE AKCIJE I POSTUPAK MIRENJA

Članak 48.

 1. U slučaju spora sa poslodavcem ili udrugom poslodavaca, koji nije bilo moguće riješiti pregovaranjem ili postupkom mirenja, a odnosi se na gospodarsko-socijalne ili druge interese, koje ovaj Sindikat štiti i promiče, a koji su zajamčeni Ustavom, zakonima i kolektivnim ugovorom, STH će organizirati i provesti industrijske akcije, uključujući i štrajk.
 2. Organizator štrajka donosi odluku o organiziranju štrajka na način i prema postupku utvrđenom Pravilima o štrajku.
 3. Pravilima o štrajku detaljno se uređuje organiziranje i priprema štrajka, način pribavljanja potpore štrajkaškog odbora, odnosa prema poslodavcu, radnicima koji nisu u štrajku, drugim sindikatima koji djeluju kod poslodavca i nositeljima javnoga mnijenja, te štrajkačke straže.

VIII

OBRAZOVANJE, OSPOSOBLJAVANJE I INFORMIRANJE

Članak 49.

 1. Tijela Sindikata obvezna su, za članstvo i članove tijela, organizirati osposobljavanje za sindikalni rad i aktivnosti na ostvarivanju programa Sindikata.
 2. Glavni odbor dužan je utvrditi osnove programa osposobljavanja kadrova i za to osigurati potrebna sredstva i kadrove.

Članak 50.

Radi što potpunijeg informiranja između podružnica i organizacija i tijela Sindikata, utvrđuje se obveza uzajamnog informiranja razmjenom materijala, davanjem obavijesti o vođenim raspravama, upućivanjem prijedloga, zahtjeva, međusobnim dogovorima i drugim pogodnim oblicima informiranja.

Glavni odbor dužan je sve značajnije odluke objaviti u sindikalnome glasilu ili na drugi pristupačan način.

IX

FINANCIRANJE SINDIKATA I FINANCIJSKA POLITIKA

Članak 51.

 1. Članarina je osnovni izvor prihoda i financiranja djelatnosti Sindikata i pripada Sindikatu.
 2. Članarina je osnovni izvor prihoda i financiranja djelatnosti Sindikata i pripada Sindikatu.
 3. Članarina je osnovni izvor prihoda i financiranja djelatnosti Sindikata i pripada Sindikatu.

Članak 52.

 1. Odluku o visini i raspodjeli članarine za financiranje rada Sindikata, donosi Glavni odbor i ona obvezuje sve podružnice i članstvo.
 2. Sukladno odluci iz prethodnog stavka, dio članarine može pripasti podružnici Sindikata u društvu za njezin rad, a ostali dio uplaćuje se STH.

Članak 53.

 1. Financijsko poslovanje tijela Sindikata obavlja se u skladu sa zakonom, Pravilnikom o financiranju i financijsko-materijalnom poslovanju sindikalnih podružnica i tijela STH i Pravilnikom o načinu trošenja pripadajućega dijela članarine koja ostaje u sindikalnoj podružnici.
 2. Svojevoljno mijenjanje, neprovođenje odluka o raspodjeli članarine i neracionalno gospodarenje sredstvima, smatra se povredom Statuta.
 3. Sva tijela Sindikata dužna su najmanje jedanput godišnje podnijeti izvješće o financijskom poslovanju.

Članak 54.

 1. Rad Sindikata je javan.
 2. Javnost se ostvaruje davanjem obavijesti o radu Sindikata tisku i drugim zainteresiranim medijima.

X

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 55.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Statutarna komisija STH.

Članak 56.

Podružnice i tijela Sindikata dužni su u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Statuta, uskladiti svoje odluke o organizaciji s njegovim odredbama ili ih primjenjivati neposredno.

Članak 57.

Sindikat trgovine Hrvatske utemeljen je 1990. godine i upisan u registar društvenih organizacija Republike Hrvatske pod nazivom Sindikat radnika u trgovini Hrvatske, Rješenjem Ministarstva pravosuđa i uprave, broj UP/I-007-02/90-01/169, od 22. kolovoza 1990. godine, reg. Br. 367, knjiga IV., da bi novi naziv «Sindikat trgovine Hrvatske» bio upisan u registar društvenih organizacija Republike Hrvatske rješenjem Ministarstva uprave, broj UP/I-007-02/94-01/127, od 17. siječnja 1995. godine, reg. Br. 762, knjiga VIII., te nakon usklađenja Statuta sa Zakonom o radu Izmjenama i dopunama Statuta upisan u registar udruga koji se vodi pri Ministarstvu rada i socijalne skrbi u knjigu udruga, br.1 pod reg. brojem A31, Rješenjem br. 524-03/1-96-2, klasa : UP/i-006-04/96-01/41, od 10.travnja 1996.,nastavlja kontinuitet svoga rada.

Članak 58.

Ovlašćuje se Glavni odbor Sindikata da, u slučaju neusklađenosti neke odredbe Statuta sa Zakonom o radu na koje ukaže tijelo nadležno za registraciju udruge, uskladi takvu odredbu sa odredbama Zakona o radu.

Članak 59.

 1. Odluku o prestanku rada Sindikata trgovine Hrvatske donosi Skupština Sindikata trgovine Hrvatske, koju čine svi glavni povjerenici iz sindikalnih podružnica 2/3 većinom glasova.
 2. U slučaju donošenja odluke o prestanku rada, Skupština mora donijeti odluku o načinu raspolaganja imovinom Sindikata.

Članak 60.

Statut donosi Skupština natpolovičnom većinom nazočnih delegata, kao i njegove Izmjene i dopune.

Članak 61.

Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu 16. listopada 2010.g.

Članak 62.

Danom usvajanja ovog pročišćenog teksta Statuta prestaje vrijediti pročišćeni tekst Statut Sindikata trgovine Hrvatske donesen 09. studenog 2006. godine.

Predsjednica STH:
Dragica Mišeljić, dipl.iur.