O nama Što je STH Ured Zagreb Ured Osijek Ured Rijeka Ured Split Udruženi u SSSH/Teritirijalni uredi SSSH
Dokumenti Deklaracije Tijela
Općenito Sindikalni povjerenici
Granski kolektivni ugovor Kućni kolektivni ugovori
Pravna stajališta i mišljenja Plaće i materijalna prava Pošalji upit
Statut Pravilnik o financiranju
Dan trgovaca Deklaracija o objedinjavanju sindikata u RH
Skupština Statutarna komisija Nadzorni odbor Glavni odbor Izvršni odbor Predsjednica
MINIMALNA PLAĆA U RH PRAVILNIK O POREZU NA DOHODAK

Glavni odbor Sindikata trgovine Hrvatske, na 2. sjednici, održanoj 9.prosinca 2010. godine, temeljem čl. 32. Statuta Sindikata trgovine Hrvatske, utvrdio je

PROČIŠCENI TEKST PRAVILNIKA O FINANCIRANJU I FINANCIJSKO-MATERIJALNOM POSLOVANJU SINDIKALNIH PODRUŽNICA I TIJELA SINDIKATA TRGOVINE HRVATSKE
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom Sindikat trgovine Hrvatske (u daljnjem tekstu: STH) regulira način stjecanja, raspodjele, raspolaganja i korištenje sredstava članarine u podružnicama i tijelima STH.

Članak 2.

Financijsko-materijalno poslovanje u STH i njegovim podružnicama, vodi se sukladno ovom Pravilniku, Pravilniku o korištenju pripadajućeg dijela članarine koja ostaje i sindikalnoj podružnici, Kolektivnom ugovoru, Zakonu o knjigovodstvu, Zakonu o porezu na dohodak, Zakonu o porezu na dobit, kao i drugim pozitivnim zakonskim propisima.

Članak 3.

Djelatnost tijela sindikata i sindikalnih podružnica, financira se iz sredstava članarine, prihoda od imovine i prava od gospodarskih i drugih poduzetničkih djelatnosti STH, od priloga i darova, kao i drugih na zakonu zasnovanih izvora.

Članak 4.

Temeljna načela fmancijsko-materijalnog poslovanja su: samostalnost fmanciranja, javnost, solidarnost i uzajamnost, jedinstveni minimum prava na materijalnu pomoć temeljem članstva u STH, te neotuđivost sindikalne imovine.

NAČIN PLAĆANJA, OBRAČUN I EVIDENCIJA

Članak 5.

 • Temeljni izvor sredstava za aktivnosti sindikalnih po-družnica i tijela Sindikata čine naplaćena sredstva sin-dikalne članarine.
 • Visina članarine utvrđuje se u iznosu 1% od bruto pla-će, a plaća se na: 1) ukupno ostvarenu mjesečnu plaću, 2) ukupni mjesečni iznos naknade plaće.
 • Isto će se primijeniti od datuma kojeg utvrdi Glavni odbor STH.
 • Promjene iznosa članarine i raspodjela utvrđuju se posebnom odlukom Glavnog odbora STH.
 • Sindikalne podružnice u društvu, uz suglasnost članstva mogu utvrditi veći postotak članarine za svoje potrebe, koji im služi za financiranje potreba podružnice.
 • Članu STH, koji je privremeno ostao bez posla, ili ako je prijavljen na Zavodu za članstvo u STH i za to vrijeme plaća minimalnu člana-rinu. Iznos minimalne članarine utvrđuje Glavni odbor STH, na posljednjoj sjednici u tekućoj godini, za slje-deću zapošljavanje, ne prestaje godinu.
 • Član pojedinac plaća mjesečnu članarinu u visini od 1 posto prosječne neto plaće djelatnosti maloprodaje u Republici Hrvatskoj. Odluku o visini članarine za člana pojedinca, za svaku godinu donosi Glavni odbor, na posljednjoj sjednici u tekućoj godini, za sljedeću godinu.
 • Isti iznos članarine, članovi pojedinci uplaćuju na bla-gajni sindikata, na žiro račun sindikata, putem opće uplatnice, ili trajnim nalogom kod banke. Raspodjela sredstava članarine između sindikalnih po-družnica i STH utvrđuje se odlukom Glavnog odbora.

Članak 6.

Članarina se naplaćuje pri isplati plaće ili naknade plaće radniku/ci preko isplatne liste, s time da istodobno s uplatom poreza i doprinosa na plaće, poslodavac uplaćuje 50% od obračunate članarine na žiro-račun STH, broj 2360000-1101317949 — Zagrebačka banka Zagreb.

Članak 7.

I . Sindikalne podružnice su obvezne pri uplati članarine na žiro-račun STH, na virmanskom nalogu, u rubrici ,svrha doznake" popuniti slijedeće podatke:

 • mjesec za koji se uplaćuje članarina
 • broj članova STH za koje se uplaćuje članarina
 • postotak ćlanarine koji se doznačuje.

Članak 8.

 • Evidencija o naplati i obračunu ćlanarine vodi se u STH po sindikalnim podružnicama.
 • Posebno se vodi evidencija o uplati članarine za članove pojedince po imenu i prezimenu.
 • Po sačinjenom obračunu članarine, STH je obvezan dio članarine, sukladno odluci Glavnog odbora o financira-nju Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, doznačiti na žiro-račun Vijeća SSSH.

Članak 9.

 • Nadzorni odbor STH ima pravo nadzora nad financij-skim poslovanjem svih podružnica, glede obračuna i uplate dijela članarine za rad tijela STH, te ima pravo nadzora nad financijskim poslovanjem STH, kao i koriš-tenjem sredstava štrajkačkog fonda STH.
 • Predsjednik/ca STH može za obavljanje nadzora nad financijskim poslovanjem podružnice angažirati vodi-telja službe računovodstva i financija SSSH ili vanjskog stručnjaka.

SREDSTVA ČLANARINE I DRUGI PRIHODI

Članak 10.

Članarina je osnovni izvor prihoda za financiranje STH i sindikalnih podružnica te pripada Sindikatu.

Članak 11.

Osim prihoda od članarine iz sindikalnih podružnica, STH može ostvariti prihod od vlastite poduzetničke djelatnosti, prihod od kamata, prihod od sindikalne imovine, prihod od priloga i darova, kao i druge prihode na zakonu temeljenih izvora.

Članak 12.

Tijela STH, samostalno, ili zajedno sa sindikalnim po-družnicama, ili drugim sindikatima, mogu dio sredstava članarine izdvajati i za namjensko-solidarne fondove koji su od interesa za članstvo.

trebni za rad sindikalne podružnice, mogu iznositi maksimalno do 20% godišnjeg prihoda sindikalne članarine.

Članak 13.

STH može inicirati i osnivati samostalno, ili u suradnji s drugim subjektima, sindikalna poduzeća, zadruge, štedio-nice i banke, radničke komore, kao i razvijati druge oblike poduzetništva radi stjecanja sredstava za financiranje os-tvarivanja ciljeva utvrđenih Statutom STH.

RASPORED SREDSTA VA PREMA NAMJENAMA I NAČIN KORŠTENJA SREDSTAVA

Članak 14.

Tijela STH za ostvarivanje zadataka utvrđcnih Statutom i drugim dokumentima STH mogu raspolagati sredstvi-ma za pokriće sljedećih rashoda:

 • funkcionalne rashode ili rashode vezane za temeljnu djelatnost,
 • pravnu i materijalnu pomoć članovima STH,
 • materijalne rashode i amortizaciju,
 • plaće izabranim i imenovanim osobama i radnicima u stanom radnom odnosu u STH,
 • sufinanciranje administrativno-tehničkih poslova, financijsko-računovodstvenih poslova, poslova odr-žavanja i sl.
 • nabavu i modernizaciju opreme i investicija
 • fondove STH
 • druge izdatke vezane uz ostvarivanje funkcije STH

Članak 15.

Osnovni funkcionalni rashodi su:

 • obrazovanje povjerenika i sindikalnih kadrova,
 • unapređenje informativne djelatnosti,
 • međunarodna sindikalna suradnja i
 • razne druge dogovorene sindikalne akcije.

KORIŠTENJE SREDSTAVA ČLANARINE U SINDIKALNIM PODRUŽNICAMA

Članak 16.

Sredstva članarine i sredstva drugih prihoda sindikalne podružnice mogu koristiti za:

 • pomoć članovima STH
 • obrazovanje i osposobljavanje članova i povjerenika
 • informiranje (pretplata na sindikalni tisak)
 • troškove vezane za održavanje sastanaka i skupština,
 • materijalne troškove (kancelarijski materijal, nabava sitnog inventura, HP troškova i dr.)
 • putne troškove i dnevnice za službena putovanja za sindikalne potrebe
 • naknade za usluge banke u novčanom poslovanju,
 • druge troškove vezane za ostvarivanje aktivnosti za-crtanih Statutom STH, odnosno Programskom deklaracijom

Članak 17.

O korištenju sredstava sindikalne članarine odlučuju nadležna tijela STH ili sindikalne podružnice, vodeći računa da se ona troše namjenski i racionalno, sukladno odredbama ovog Pravilnika te u sklopu planova i programa rada.

Članak 18.

 • Sindikalne podružnice su obvezne, u sklopu svojih sredstava članarine, planom prihoda i rashoda predvidjefi i osigurati sredstva za izvanredne pomoći člano-vima STH.
 • Izvanredna pomoć članu STH može se dodijeliti u slučaju egzistencijalne ugroženosti člana i njegove obitelji, elementarne nepogode, teže ozljede na radu, teže bolesti, ili smrti člana uže obitelji. Sindikalni povjerenik, bez odluke tijela, svojom odlukom može odobriti isplatu do iznosa prosječne plaće društva, a ovlaštene osobe u STH (predsjednik/ca i tajnik/ca) do tri prosječne mjesečne plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj.
 • O iznosu i uvjetima dodjele pomoći podružnica odlučuje temeljem financijskog plana i iznosa raspoloživih sredstava
 • Ako podružnica nema dovoljno osiguranih sredstava za potrebe pomoći, može se obratiti izvršnom odboru STH sa zahtjevom za dodjelu sredstava.
 • Pri podnošenju zahtjeva, podružnica je dužna dostaviti dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta za pomoć članovima.

Članak 19.

 • STH može inicirati osnivanje kasa uzajamne pomoći pri podružnicama. Poslovanje kase uzajamne pomoći treba voditi na posebnim žiro-računima.
 • Osnivanje i poslovanje kase uzajamne pomoći reguli-rat će se posebnim pravilnikom.

FONDOVI STH

Članak 20.

 • Tijela STH osnivaju fondove u skladu sa zakonom.
 • 2. Sredstva za štrajkački fond mogu se predvidjeti osiguravaju se iz sredstava članarine i iz sredstava drugih prihoda, odnosno iznosa prihoda po završnom računu.

Članak 21.

 • STH može samostalno ili zajedno s drugim zainteresi-ranim osnovati štrajkački fond.
 • Sredstava za štrajkački fond mogu se predvidjeti u sklo-pu financijskog plana prihoda i rashoda STH u postot-nom ili nominalnom iznosu, od raspoloživih sredstava, po završnom računu.

Članak 22.

štrajkački fond

 • Sredstvima Štrajkačkog fonda osigurava se jednokratna pomoć članovima STH prilikom štrajka koji organi-zira STH, u iznosu najniže osnovne plaće prema Ko- lektivnom ugovoru, ako za to vrijeme član Sindikata nije primio nikakvu drugu naknadu.
 • Izvršni odbor STH donosi odluku o fmanciranju štraj-ka iz ovog fonda, koji se organizira od strane STH.

RASPLAGANJE IMOVINOM

Članak 23.

 • Raspolaganje i korištenje sredstava STH temelji se na načelu neotuđive imovine.
 • Pokretnom i nepokretnom imovinom raspolažu tijela STH.
 • Prenošenje osnovnih i drugih sredstava bez naknade, može se vršiti samo unutar STH.
 • Izuzetno se osnovna sredstva i druga sredstva mogu prodati temeljem odluke nadležnog dijela i sukladno zakonskim propisima.

Članak 24.

Radi pravilnog korištenja osnovnih i drugih sredstava u STH, obvezno se vodi evidencija o pokretnoj i nepoko-renoj imovini.

FINANCIJSKO I MATERIJALNO POSLOVANJE

Članak 25.

Financijsko-materijalno poslovanje tijela STH obuhvaća:

 • izradu i izvršenje plana prihoda i rashoda
 • blagajničko-knjigovodstveno poslovanje.

Članak 26.

 • Plan prihoda i rashoda u pravilu se donosi najkasnije do 20. ožujka tekuće godine, a do tada je na snazi odlu-ka o privremenom financiranju.
 • Odluku o privremenom financiranju, planove prihoda i rashoda, izmjene i dopune tih planova, donosi Glavni odbor STH sukladno Statutu i ovom Pravilniku.

Članak 27.

Tijela STH i podružnica dužna su imenovati osobu od-govomu za financijsko- materijalno poslovanje i osobu koja raspolaže novčanim sredstvima na žiro računu. 2. Naredbodavci mogu raspolagati sredstvima i izvan usvojenog plana prihoda i rashoda, ali do iznosa koji se utvrđuje posebnom odlukom tijela STH.

Članak 28.

Tijela STH i podružnica obvezna su upoznati članstvo s korištenjem sredstava, najmanje jednom godišnje.

NADZOR NAD FINANCIJKO-MATERIJALNIM POSLOVANJEM

Članak 29.

Nadzorni odbor neposredno nadzire i kontrolira ostvarivanje utvrđene financijske politike, razmatra njezino ostvarivanje te predlaže kako je poboljšati.

Članak 30.

 • Nadzorni odbor sastaje se najmanje dva put godišnje.
 • Nadzorni odbor dužan je rezultate svojih nalaza javno priopćiti članstvu i tijelima na čije se poslovanje nad-zor odnosi.

Članak 31.

 • U slučaju kada podružnica prestane postojati, ili po odluci Nadzornog odbora, sindikalni je povjerenik/ca dužan/a sva sredstva sa žiro-računa podružnice preni-jeti na žiro-račun STH. Svu imovinu sindikalne podruž-nice, pečat i dokumentaciju, također je dužan predati u STH.
 • Ako to ne učini povjerenik/ca, predsjednik/ca STH do-nosi odluku o gašenju računa podružnice i prebacivanju sredstava.

PRIJELAZNE I ZA VRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Sredstva štrajkačkog fonda iz članka 22. ovog Pravilnika mogu koristiti samo članovi STH, koji plaćaju članarinu najmanje godinu dana.

Članak 33.

O dodjeljivanju sredstava prema odredbama ovog Pravil-nika odlučuju Glavni i Izvršni odbor STH.

Članak 34.

Za sve što nije regulirano Statutom STH, odnosno ovim Pravilnikom primjenjivati će se zakonski propisi i odluke Glavnog i Izvršnog odbora STH.

Članak 35.

Pravilnik donosi Skupština natpolovičnom većinom na-zočnih delegata, kao i njegove Izmjene i dopune. Članak 36. Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu 16. listopada 2010. godine.

Članak 36.

Danom usvajanja ovog pročišćenog teksta Pravilnika prestaje vrijediti pročišćeni tekst Pravilnika donesen 09. studenog 2006. godine.

Predsjednica STH:
Dragica Mišeljić, dipl.iur.