O nama Što je STH Ured Zagreb Ured Osijek Ured Rijeka Ured Split Udruženi u SSSH/Teritirijalni uredi SSSH
Dokumenti Deklaracije Tijela
Općenito Sindikalni povjerenici
Granski kolektivni ugovor Kućni kolektivni ugovori
Pravna stajališta i mišljenja Plaće i materijalna prava Pošalji upit
Statut Pravilnik o financiranju
Dan trgovaca Deklaracija o objedinjavanju sindikata u RH
Skupština Statutarna komisija Nadzorni odbor Glavni odbor Izvršni odbor Predsjednica
MINIMALNA PLAĆA U RH PRAVILNIK O POREZU NA DOHODAK

Može li se regres isplatiti u gotovini ili na zaštićeni račun?

Sa dolaskom ljetnih mjeseci javlja se problem isplate regresa, odnosno postavlja se pitanje može li se regres isplatiti u gotovini ili na zaštićeni račun.

Obzirom da regres ima isti tretman kao i božićnica pri davanju odgovora poslužili smo se mišljenjem Ministarstva financija, Porezne uprave od dana 16.12.2016. godine KLASA: 410-01/16-01/2741, URBROJ:513-07-21-01/16-2 i mišljenjem Ministarstva pravosuđa od dana 16.12.2016. godine KLASA: 400-06/16-01/330, URBROJ: 514-04-01-02-16-02.

Naime, sukladno odredbi članka 90. stavka 3. Pravilnika o porezu na dohodak ( NN, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13 ) u svezi s odredbom čl. 61. Zakona o porezu na dohodak ( NN 177/04, 73/08, 80/10, 144/11, 22/12, 144/12, Odluka USHR-120/13, 125/3, 148/13, Odluka USRH-83/14, 143/14 I 136/15) poslodavac može prigodnu nagradu iz čl. 13. stavka 2, točke 11. Pravilnika o porezu na dohodak ( božićnicu, naknadu za godišnji odmor) do 2.500,00 kn godišnje isplatiti i u gotovu novcu.
Člankom 172. Ovršnog zakona određena su primanja koja su izuzeta od ovrhe i to redom kako slijedi:
1. primanja po osnovi zakonskoga uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja,
2. primanja po osnovi naknade zbog tjelesnoga oštećenja prema propisima o invalidskom osiguranju,
3. primanja po osnovi socijalne skrbi,
4. primanja po osnovi privremene nezaposlenosti,
5. primanja po osnovi doplatka za djecu, osim ako posebnim propisom nije drukčije određeno,
6. primanja po osnovi stipendije i pomoći učenicima i studentima,
7. naknada za rad osuđenika, osim za tražbine po osnovi zakonskoga uzdržavanja te za tražbine naknade štete prouzročene kaznenim djelom osuđenika,
8. primanja po osnovi odličja i priznanja,
9. rodiljne i roditeljske novčane potpore, osim ako posebnim propisom nije drugačije određeno,
10. utvrđeni iznosi za uzdržavanje djeteta uplaćeni na poseban račun kod banke,
11. naknada troškova za službeno putovanje i naknada troškova prijevoza na posao i s posla do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada,
12. dar za djecu do 15. godine života i potpore za novorođenče do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada,
13. naknada za saniranje posljedica štete od katastrofa i elementarnih nepogoda,
14. potpore zbog invalidnosti radnika i neprekidnog bolovanja radnika duljeg od 90 dana, potpore za slučaj smrti radnika i smrti člana uže obitelji radnika, do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada,
15. ostala primanja izuzeta od ovrhe po posebnim propisima.
Obzirom da niti božićnica niti regres kao takvi nisu posebno navedeni kao primanja zaštićena od ovrhe može se zaključiti kako se navedena primanja mogu u cijelosti iskoristiti za namirenje ovrhovoditelja.

Slijedom navedenog, imajući u vidu gore spomenuta mišljenja nadležnih ministarstava proizlazi da ako se ovrha provodi na novčanoj tražbini po računu, prema Ovršnom zakonu, poslodavac je obvezan samo na to da iznose koji su izuzeti od ovrhe ( članak 172. OZ-a, a koji su pobrojani pod točkama od 1-15) isplati na poseban ( zaštićeni) račun. Isplate radniku na „redovan“ (blokiran) račun kod banke poslodavac isplaćuje ne zato što postupa po rješenju o ovrsi nego zato što mu je to obveza iz važećih propisa.

Prema tome, poslodavac u odnosu na blokirane radnike mora razlikovati dvije situacije;

1.ako se ovrha provodi na novčanoj tražbini po računu poslodavac može na zahtjev radnika regres isplatiti u gotovini ( bez obzira zna li poslodavac za ovrhu ili ne),
2. kada je ovrha određena općenito na imovini ovršenika ili na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima u kojem slučaju je poslodavcu zabranjeno ispuniti novčanu tražbinu u gotovini.

Prilog:
1.mišljenje Ministarstva financija, Porezne uprave od dana 16.12.2016. godine KLASA: 410-01/16-01/2741, URBROJ:513-07-21-01/16-2
2.mišljenjem Ministarstva pravosuđa od dana 16.12.2016. godine KLASA: 400-06/16-01/330, URBROJ: 514-04-01-02-16-02

Mišljenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava o tjednom odmoru i pravo na dan blagdana